ANUNŢ DE PARTICIPARE – pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual Acţiuni culturale pentru anul 2017

37
  1. Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

  • 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. În şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017 s-a aprobat bugetul judeţului Cluj pentru anul 2017. Având în vedere aprobarea târzie a acestuia precum şi experienţa anilor trecuţi când deşi bugetul a fost aprobat mult mai devreme o parte dintre proiecte depuse nu au fost eligibile întrucât se derulaseră sau erau în curs de derulare în momentul analizării solicitărilor, plenul consiliului judeţean a hotârât reducerea termenului de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă. De asemenea menţionăm că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2017 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 29/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural

3.Solicitanţii pot fi: asociaţii, fundaţii, alte organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice de drept public,  precum şi persoane fizice fără scop patrimonial autorizate sau înfiinţate conform legii care organizează programe, proiecte şi acţiuni în domeniul cultural

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: arte vizuale: expoziţii, tabere de creaţie cu participare naţională sau internaţională, film/pictură, sculptură, artă decorativă, foto/video, multimedia; arte ale spectacolului: festivaluri, serbări câmpeneşti, datini şi obiceiuri, promovarea moştenirii culturale locale; punerea în circulaţie a unor lucrări, pe diferite suporturi care promovează patrimoniul cultural judeţean în circuitul cultural naţional şi internaţional

  1. Suma aprobată pentru anul 2017: 500,00 mii lei
  2. Durata programului: 05 mai – decembrie 2017
  3. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 lit. a) şi d) din Legea nr. 350/2005 şi ţinând cont de faptul că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj, autoritatea contractantă a stabilit ca termenul limită de 24.04.2017, ora 1200.
  4. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 25.04.2017, ora 1200-26.04.2017, ora 1400.
  5. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfăşurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exerciţiului financiar. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile contă în: formularul de  solicitare a  finanţării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a-1d; anexa nr. 2 – declaraţia de imparţialitate, anexa nr. 3 – declaraţia pe proprie răspundere, anexa nr. 4 – declaraţie contribuţie proprie; copie după actul constitutiv, statut şi certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”; copia hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică a organizaţiei; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv (după caz). Documentele completate se depun la registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr. 106, Mun. Cluj-Napoca. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanţare. Cererile completate parţial nu vor fi luate în considerare. Fiecare pagină a cererii de finanţare şi a documentelor anexă vor fi semnate şi ştampilate. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza cererilor primite de la asociaţii, fundaţii etc.. Nu se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfăşurare a proiectelor şi nici înlocuirea acestora cu altele.

PREŞEDINTE,

    Alin Tişe

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ