ANUNŢ DE PARTICIPARE – pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual Culte religioase pentru anul 2017

54

1.Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

  • 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. În şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017 s-a aprobat bugetul judeţului Cluj pentru anul 2017. Având în vedere aprobarea târzie a acestuia precum şi experienţa anilor trecuţi când deşi bugetul a fost aprobat mult mai devreme o parte dintre proiecte depuse nu au fost eligibile întrucât se derulaseră sau erau în curs de derulare în momentul analizării solicitărilor, plenul consiliului judeţean a hotârât reducerea termenului de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă. De asemenea menţionăm că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj;
  • G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
  • G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2002, republicată;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2017 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 28/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
  1. Solicitanţii pot fi: unităţile de cult din raza administrativ teritorială a judeţului Cluj

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; construirii ori reparării lăcaşurilor de cult; conservării şi întreţinerii bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil; amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase; construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute; construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea;<LLNK820001010944100001>

5.Suma aprobată pentru anul 2017: 2.000,00 mii lei

  1. Durata programului: anul 2017
  2. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 lit. a) şi d) din Legea nr. 350/2005 şi ţinând cont de faptul că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj, autoritatea contractantă a stabilit ca termenul limită de depunere a documentaţiei să fie 24.04.2017, ora 1200.
  3. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 25.04.2017, ora 1200 – 26.04.2017, ora 1400.
  4. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va putea fi solicitată până cel târziu în data de 04 decembrie 2017. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile contă în: depunerea formularului de solicitare a finanţării nerambursabile– anexa nr. 1; declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului unităţii de cult – anexa nr. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanţare. Cererile completate parţial nu vor fi luate în considerare. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza cererilor primite de la unităţile de cult. Toate proiectele întocmite de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România primite vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care conţin toate documentele prevăzute anterior. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie: proiectele sunt de interes public local, judeţean, regional, naţional; este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin: precizarea proiectelor desfăşurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora; indicarea surselor de finanţare ale proiectului, contribuţia proprie. Nu se acceptă modificări ulterioare ale proiectelor selectate şi nici înlocuirea acestora cu altele.

PREŞEDINTE,

Alin Tişe

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ