Curtea de Conturi l-a găsit pe finul lui Iohannis în Câmpia Turzii cu afaceri dejavu

1667

Potrivit ultimului raport al Curţii de Conturi a României, la primăriile din judeţul Cluj au fost găsite abateri financiar-contabile în valoare de peste 260 de milioane de lei. Administraţiile locale din zonele montane nu şi-au înregistrat suprafeţele forestiere şi de păşunat pentru a putea face loc afaceriştilor locali, alte primării au făcut plăţi pentru obiective care nu se aflau în administrarea lor sau nu au fost încasate redevenţele cuvenite pentru diferite exploatări. Printre afacerile depistate de inspectorii Curţii de Conturi se pot delimita cele patronate de HUBER ANDREAS, consulul onorific al Austriei la Sibiu, care este finul preşedintelui României Klaus Iohannis.

 

Primăria Câmpia Turzii este una dintre instituţiile la care Curtea de Conturi a depistat cele mai multe nereguli. Potrivit inspectorilor, Primăria Câmpia Turzii a efectuat plăţi nelegale pentru lucrări de reabilitare „Clădire Prima Şcoală Românească 1879 Câmpia Turzii”, în condiţiile în care imobilul în cauză nu este proprietatea entităţii auditate abateri 575.000 de lei.

 

Afaceri cu repetiţie cu finul lui Iohannis

De asemenea, în cadrul aceleiaşi municipalităţi, potrivit inspectorilor Curţii de Conturi, ”au fost efectuate plăţi, pentru achiziţia unui teren, în vederea realizării unui parc industrial “Tetarom V”, în condiţiile în care terenul se află în vecinătatea zonei industriale, administrată de SC Reif Construct SRL Cluj-Napoca, căreia entitatea auditată i-a vândut în anul 2006 suprafaţa de teren de 439.502 mp, având aceeaşi destinaţie. Potrivit clauzelor contractuale, în cazul în care în termen de 5 ani de la încheierea contractului de vânzare cumpărare, terenul era revândut de către SC REIF Construct SRL Cluj-Napoca, acesta avea obligaţia virării la bugetul municipiului Câmpia Turzii a unei cote de 70% din valoarea de revânzare a terenului, entitatea nu a luat cu ocazia vânzării nici o garanţie asiguratorie privind respectarea clauzelor contractuale de către societate, respectiv virarea sumei cuvenite. În aceste condiţii, societatea a revândut terenul în interiorul termenului de 5 ani şi nu a plătit către UATM Câmpia Turzii suma datorată, în prezent recuperarea sumelor datorate face obiectul unui dosar aflat pe rolul Judecătoriei Turda”.

Această firmă este administrată de HUBER ANDREAS, consulul onorific al Austriei la Sibiu, care este finul preşedintelui României Klaus Iohannis.

O altă neregulă descoperită de Curtea de Conturi la Primăria Câmpia Turzii a constat în ”neurmărirea şi nerespectarea clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr.15/05.11.2009 încheiat cu SC Eddan Construct SRL Câmpia-Turzii, având ca obiect reamenajarea clădirii şi transformarea acesteia într-un spaţiu comercial”.

Camillo Torta

Camillo Torta, şeful afaceristilor italieni din Cluj ”găsit la suprapreţ”

Potrivit raportului Curţii de Conturi privitor la Primăria Turda, ”nu au fost inventariate şi reflectate corect în evidenţa contabilă, respectiv în Bilanţul contabil întocmit la 31.12.2015, obiectivele de investiţii finalizate, în valoare de 7.922.760 lei, pentru care au fost întocmite procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, şi a fost înregistrată eronat pe cheltuieli suma de 2.362.608 lei, alocată către SC Compania de Apă Arieş SA pentru ”Reabilitarea sistemului de apă şi apă uzată Turda – Câmpia Turzii abateri 10.285.000 de lei. În anul 2015 au fost acceptate la plată situaţii de plată întocmite de SC Domeniul Public Turda SA, pentru lucrări de împietruiri şi reprofilări străzi, la preţuri mai mari decât cele aprobate, fiind cauzat un prejudiciu instituţiei în sumă de 775.383 lei”, arată raportul.

Potrivit aceloraşi documente, în anul 2015 au fost acceptate la plată situaţii de plată întocmite de SC Prival Ecologic SRL Turda, pentru lucrări de întreţinere spaţii verzi, la preţuri mai mari decât cele legale, respectiv cele prezentate în oferta adjudecată la licitaţie actualizate la inflaţie, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 130.713 lei. La această firmă, acţionar majoritar şi administrator este italianul TORTA CAMILLO, Preşedintele Asociaţiei Întreprinderilor Italiene Cluj.

 

Patinoarul dat pe gheaţă

Potrivit raportului, la primăria turdeană ”a fost achitată suma de 112.000 lei pentru amenajarea unui patinoar în centrul Municipiului Turda, a cărei administrare şi exploatare a fost încredinţată SC Domeniul Public Turda SA, care a stabilit şi încasat tarifele de acces pe patinoar, fără însă a se acoperi cheltuiala municipiului cu închirierea acestuia”.

De asemenea, printre neregulile depistate s-a depistat şi ”acceptarea la plată nejustificată şi decontări de situaţii de lucrări pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda”, reprezentând lucrări

suplimentare contractate şi decontate ulterior finalizării şi recepţionării obiectivului, fiind astfel cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 1.255.660 lei”.

 

Cu ochii închişi pentru prietenii lui Mircea Pop

Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Damar Consult SRL Cluj-Napoca, servicii de asistenţă tehnică de proiectare la obiectivul ”Reabilitare pod peste Arieş”, în condiţiile în care această societate a realizat şi serviciile de proiectare, iar stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, sunt obligaţii prevăzute prin lege în sarcina proiectanţilor de construcţii, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 60.085 lei.

Firma Damar Consult este administrată şi deţinută de Marian Morar care este şi patronul firmei care furnizează indicatoare rutiere pentru străzile Clujului, Auto Semnal SRL Conform unor informaţii, Morar are legături de prietenie cu Mircea Pop, fostul şef CNADNR, un social democrat clujean care a proiectat centura problemă Vâlcele Apahida şi a fost consilierul pe probleme de infrastructură rutieră a fostului prim-ministru Adrian Năstase.

”În perioada 2013-2014 au fost acceptate la plată nejustificat şi decontate situaţii de lucrări în sumă de 807.838 lei, către SC Romabelt Import Export SRL Târgu Mureş, asociat al SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc la realizarea obiectivului de investiţii ”Extindere şi reamenajare parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj”. Prin derularea contractului de realizare a acestui obiectiv de investiţii a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 3.232.941 lei, din care 807.838 lei este pagubă efectivă, 833.155 lei reprezintă dobânzi şi 1.591.948 lei penalităţi pentru neexecutarea lucrărilor la termenele contractuale”, mai arată raportul.

Inspectorii au mai descoperit că au fost acceptate la plată şi decontate către SC Mihail Construcţii SRL Turda pentru lucrările de reparaţii capitale la imobile, situaţii de lucrări în care au fost cuprinse cote de cheltuieli aferente manoperei mai mari decât cele legale şi au fost utilizate preţuri mai mari decât cele din oferta adjudecată, fiind cauzată bugetului entităţii un prejudiciu total de 5.151 lei.

partia de schi baisoara

Primăria Băişoara nu a încasat nimic de pe urma pârtiei de schi

În anul 2015 au fost efectuate înregistrări în contabilitate fără să aibă la bază documente justificative pentru operaţiunile efectuate, afectând atât rezultatul curent financiar al instituţiei cât şi rezultatele reportate din anii precedenţi. Prin neînregistrarea în evidenţa contabilă respectiv balanţa de verificare şi implicit în situaţiile financiare încheiate la 31.12.2015 a rezultatelor reevaluării efectuate în anul 2015 s-a constat o abatere financiară în valoare de 6.527.000 de lei.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi administraţii locale nu a fost calculată şi încasată taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări şi implicit nu a fost eliberată autorizaţia de excavare aferentă lucrărilor executate pe raza administrativă a UATC Băişoara de către SC NAPOCAMIN SA, nefiind realizate venituri cuvenite bugetului local în valoare de 560.000 de lei.

O altă neregulă găsită a constat în necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea veniturilor din închirierea pârtiei de schi şi a instalaţiei de transport cablu situate în comuna Băişoara, Staţiunea Turistică Muntele Băişorii, în cuantumul şi la termenele legale, abaterea constatată fiind de 61.000 de lei.

 

La Căşeiu aproape 200 ha de teren nu sunt înregistrate

La Primăria Căianu suprafaţa de 405 ha fond forestier format din terenuri cu păduri, vegetaţie forestieră etc., nu a fost evaluată şi reflectată în situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 rezultând astfel o abatere financiară în valoare de 729.000 de lei.

La Primăria Călăţele, oficialii Curţii de Conturi au descoperit că ”s-au efectuat plăţi către furnizori, nejustificate cu documente care să ateste livrarea bunurilor materiale Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Călăţele, în valoare de 13.000 de lei. De asemenea s-au plătit nejustificat furnizorului SC Maricris Impex SRL Huedin facturi în valoare de 13.000 (plăţi duble)”, arată raportul.

În cadrul Primăriei Cămăraşu s-a descoperit înregistrarea eronată în evidenţa contabilă a obiectivelor de investiţii finalizate, fiind menţinute nejustificat la ”Active fixe corporale în curs de execuţie” bunuri de natura activelor fixe Recepţionate constituindu-se astfel o abatere fiscală în valoare de 1.553.000 de lei.

De asemenea, nici la Primăria Căşeiu nu au fost evaluate şi înregistrate în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, păşuni în suprafaţă totală de 191,20 ha, rezultând abateri în valoare de 516.000 de lei.

 

La Chinteni peste 3,8 milioane de lei au dispărut din evidenţele contabile

La Chinteni nu au fost reflectate în evidenţa contabilă în conturile corespunzătoare de active fixe corporale, lucrările de investiţii finalizate şi recepţionate, în valoare de 3.836.639,28 de lei.

În anul 2015, la Primăria Chiuieşti au fost efectuate plăţi nejustificate în sumă de 77.285 lei, la care se adaugă penalităţi în sumă de 6.955 lei, reprezentând servicii de închiriere utilaje pentru obiectivul „Reabilitare drum comunal DC 7, tronson Srîmbu – Huta, Km 4+500 – 8+500 (refacere carosabil)”, în vederea înlăturării calamităţilor naturale din data de 21 -22 septembrie 2014.

La Primăria Cojocna au fost înregistrate în contabilitate păşunile în suprafaţă de 2278,17 ha şi pădurile în suprafaţă totală de 51,62 ha, la o valoare inferioară celei rezultate din operaţiunea de Reevaluare constituindu-se o abatere în valoare de 8.510.000 de lei.

De asemenea, tot la Cojocna au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli de capital în anul 2013, în sumă totală de 100.000 lei, în vederea majorării capitalului social al SC BĂI Cojocna SRL, unde entitatea auditată este acţionar unic, sumă care ulterior în anul 2015 a fost returnată către UATC Cojocna, fără ca majorarea de capital social să se efectueze în fapt, şi fără a fi calculate şi încasate dobânzi pe perioada de utilizare nelegală a sumelor.

 

Erori contabile de peste un milion de lei la Recea Cristur

La Primăria Jucu nu au fost înregistrate în contabilitate valoarea tuturor lucrărilor executate de către SC Laryluc Prod SRL Bistriţa la obiectivul de investiţii „Execuţie Şcoală în localitatea Jucu de Sus”, rezultând abateri în valoare de 1.187.000 de lei. În aceeaşi comună nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Şcolii Gimnaziale ”George Bariţiu” Jucu de Sus, în conturi în afara bilanţului clădirile şi terenurile aparţinând domeniului public al Comunei Jucu deţinute în administrare şi bunurile primite în Custodie, această neregulă generând abateri în valoare de 2.662.000 de lei. De asemenea, la Jucu s-a efectuat plată nelegală către SC Laryluc Prod SRL Bistriţa în vederea procurării de materiale, pentru care nu există documente justificative privind consumul sau recuperarea acestora din facturile decontate, în funcţie de lucrările executate abateri 300.000 de lei.

La Primăria Recea Cristur au fost înregistrate eronat în contabilitate, pe conturile de cheltuieli, în loc de active fixe corporale, lucrările de investiţii finalizate şi recepţionate, această neregulă contabilă generând abateri de 1.173.000 de lei.

La Primăria Huedin s-a depistat că suprafaţa de 819 ha fond forestier format din terenuri cu păduri, vegetaţie forestieră etc., nu a fost evaluată şi reflectată în situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2015 creându-se abateri contabile în valoare de 5.733.000 de lei.


Abateri de peste 260 de milioane de lei la primăriile din Cluj

În cadrul verificărilor efectuate asupra situaţilor financiare ale entităţilor cuprinse în programul anual de activitate al Camerei de Conturi Cluj au fost identificate (la majoritatea entităţilor) deficienţe în ceea ce priveşte modul de organizare şi conducere a contabilităţii în conformitate cu prevederile legale, fapt ce a condus la nereflectarea reală şi exactă a operaţiunilor financiar contabile în situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2015, fiind consemnate un număr de 89 abateri cuantificabile, cu o sumă estimată a erorilor de 260.277.000 de lei.

În urma acţiunilor de audit şi control desfăşurate la unităţile administrativ-teritoriale, regii autonome şi societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar al entităţilor publice locale din judeţul Cluj, au fost constatate la acest obiectiv un număr de 76 abateri de la legalitate şi regularitate în sumă totală de 3.674.000 de lei, din care 74 abateri în sumă estimată de 3.625.000 de lei, sunt generatoare de venituri suplimentare, inclusiv majorările de întârziere pentru neplata la termen a acestora.

Sebastian Albescu

LĂSAȚI UN MESAJ