La Cluj construcțiile se ridică după cum dictează cei „mari”

624

Cetățenii din Cluj au ajuns să renunțe la lupta împotriva construcțiilor ilegale datorită legăturilor dintre beneficiarii marilor proiecte imobiliare și oamenii influenți ai Clujului. În cartierul Gruia s-a realizat construirea a trei imobile, în ciuda dovezilor aduse de vecinii care au arătat că realitatea nu a corespuns cu planul de hârtie. După ce au ajuns să acționeze chiar și în instanță împotriva Consiliului Local și a beneficiarilor acestui proiect, vecinii acestor construcții au lăsat baltă toată procedura din cauză că s-au trezit prea târziu, iar blocurile au fost deja ridicate.

 

Beneficiarii proiectului de pe strada Vânătorului, Ioan Toșa, un dezvoltator imobiliar și Andrei Cosmin Boca, fiul unui om de afaceri al Clujului. Inițial proiectul a prevăzut construirea unui imobil mixt S+D+P+2E și două locuințe individuale S+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare. După ce au avansat construcțiile, locuitorii din zonă și-au dat seama că realitatea nu corespunde cu planul de pe hârtie și împreună cu avocatul Anatol Pânzaru au depus plângere la Primăria Cluj-Napoca prin care solicitau revocarea/anularea Hotărârii Consiliului Local de a aproba Planul Urbanistic de Detaliu ( PUD) pentru construirea acestor imobile.

 

vanatorilor-696x392

Locuitorii: „Hotărârea Consiliului Local a încălcat în mod evident caracterul zonei”

Locuitorii din zona Vânătorului au acuzat Hotărârea de Consiliu Local ca fiind nelegală și au reușit să aducă dovezi clare pentru această acuzație:

”Subsemnații suntem proprietari ai unor imobile CASE amplasate în imediata vecinătate a parcelei pe care se dorește de către numiții Ioan Toșa și Cosmin-Andrei Boca edificarea celor trei imobile de locuințe, dintre care unul cu destinația de imobil mixt.

Hotărârea emisă de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin care s-a aprobat PUD pentru construirea celor trei imobile este nelegală și extrem de prejudiciabilă pentru că de altfel și pentru ceilalți proprietari de imobile din zona străzii Vântului – Vânătorului, care este o zonă rezidențială, cu locuințe individuale din considerentele ce vor fi expuse.

Aprobarea edificării de imobile cu destinație mixtă de locuințe colective și funcțiuni publice într-o zonă cu funcțiunea de locuințe individuale încalcă prevederile Regulamentului General de Urbanism: ”autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii și a caracterului zonei fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult două nivele clădirile învecinate”. Arătăm faptul că zona străzii Vântului este o zonă rezidențială, destinată locuințelor individuale, prin edificarea unui imobil mixt fiind încălcat în mod evident caracterul zonei”.

”Prin urmare, în condițiile expuse NU mai putea fi aprobat un PUD care să aibă la baza reglementările urbanistice emise pe baza PUG din 1999 având în vedere că pentru acest PUD nu s-a emis un aviz al Arhitectului Șef anterior aprobării noului PUG și nici un aviz de oportunitate , ”avizul CTATU (n.r. – Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism) pe baza căruia s-a adoptat HCL nr. 44/17.05.2016 fiind ulterior adoptării HCL nr. 493/2016.

Pe cale de consecință, Hotărârea de Consiliu Local este nelegală, fiind emisă cu încălcarea prevederilor sus citate și având la bază reglementări din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG 1999”

 

În acte apare ceva, în realitate e altceva

Familiile din zonă contestă și drumul de acces, care este de fapt o alee cu o lățime de șase metri. În acte, funcționarii Primăriei Cluj-Napoca confundă străzile și zonele, astfel că într-un referat al Direcției de Urbanism se prevede că accesul auto și pietonal se va realiza din strada Vânătorului, în timp ce în Planul Urbanistic de Detaliu se prevede un acces de pe strada Vântului.

”Solicit să binevoiți a avea în vedere faptul că în realitate documentația depusă nu respectă prevederile PUZ str. Rahovei – str. Vântului aprobat prin HCL nr. 39/2009, după cum nu respectă nici prevederile Regulamentului local de urbanism având în vedere următoarele:

În raport de aceste reglementări documentația aprobată documentația aprobată prin HCL nr. 44/17/05.2016 este nelegală, având în vedere următoarele: depășirea regimului de înălțime și încălcarea reglementării vizând amplasarea clădirilor pe aceeași parcelă în cazul locuințelor individuale, depășirea regimului de înălțime și a C.U.T în cazul imobilului mixt, HCL nr.44/17.05.2016 NU respectă nici avizul CTATU și Referatul Direcției generale de Urbanism în ceea ce privește reglementarea accesului către drumul public.

În cuprinsul Referatului Direcției Generale de Urbanism se arată că documentația respectă prevederile PUG(…), însă în realitate nu se respectă documentația”, mai spun aceștia.

Se încalcă și prevederile ce reglementează caracteristicile parcelelor având în vedere că parcela pe care se dorește amplasarea construcțiilor nu are front la stradă ceea ce rezolvă din planșa PUD. Accesul direct la drumul public, condiție ce nu se regăsește în cuprinsul documentației aprobate.

 

gruiaa

 

Funcționarii primăriei au autorizat construcția în baza vechiului PUG

Locuitorii din zonă susțin că funcționarii primăriei au autorizat această construcție în baza vechiului Plan de Urbanism General, valabil între anii 1999 și 2004, în condițiile în care autorizația de construire a fost emisă în anul 2016, când în Cluj-Napoca este valabil un alt Plan Urbanistic General.

”Arătăm de asemenea faptul că toată zona studiată prin documentația este încadrată în zona cu risc mediu-mare de alunecări de teren, ceea ce impunea efectuarea de studii de specialitate anterior autorizării construirii în zonă.

Toate aspectele sus detaliate sunt în egală măsură aspecte de nelegalitate ale Autorizației de construire nr. 984/04.07.2016 emisă în beneficiul numiților Ioan Toșa și Cosmin-Andrei Boca prin care se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru imobil mixt S+D+P+3E+R și două locuințe individuale S+P+2E, împrejmuire și amenajări exterioare.

Pe de altă parte, Autorizația de construire nu mai putea fi emisă având la baza Regulamentului Local de urbanism aferent PUG 1999, ci trebuia să fie emisă strict pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG aprobat prin HCL nr. 493/2016 întrucât nu a fost emisă în intervalul de 18 luni în care documentațiile de urbanism PUZ și PUD menționate la al. 4 din art. 31 își păstrează valabilitate, neexistând un PUD adoptat anterior intrării în vigoare a HCL nr.493/2015.

Astfel, pe lângă aspectele legate  de înălțimea construcțiilor, amplasarea pe parcelă, accesul la drumul public și indicatorii urbanistici (CUT, POT), construcțiile puteau fi autorizate strict prin raportare la caracterul zonei astfel cum acesta este dat și de actuala reglementare, respectiv UTR Li/c Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale și colective mici și NU imobil mixt.

Față de cele sus expuse, apreciez că actele administrative contestate prin prezenta au fost emise cu exces de putere, ele nefiind emise din rațiuni de dezvoltare urbanistică în acord cu specificul zonei (versanți) și cu caracterul acesteia (locuințe individuale rezidențiale) ci au fost emise strict pentru satisfacerea intereselor beneficiarilor acestor acte ce nesocotirea intereselor celorlalți proprietari de imobile din zonă și cu consecința directă a afectării calității vieții acestora și devalorizării proprietăților lor”, au arătat locuitorii.

 

Primăria, Consiliul Local și beneficiarii proiectului dați în judecată

Văzând că nu au niciun cuvânt în fața autorităților locale, locuitorii au decis în luna noiembrie a anului 2016, să dea în judecată pe cei vinovați de această situație.

În primă instanță, la data de 25 ianuarie, Tribunalul din Cluj a respins cererea de chemare în judecată:

„Admite excepţia inadmisibilităţii pentru tardivitatea formulării plângerii prealabile, invocată de pârâţi prin întâmpinare. Respinge cererea de chemare în judecată având ca obiect suspendare executare act administrativ, formulată de reclamanţii PÂNZARU ANATOL, NEAMŢU OVIDIU, NEAMŢU AMEDEIA, LUCACIU ALINA, LUCACIU COSMIN, ZĂHAN ERZSEBET, GERE ILDIKO, LOVAS DOROTTYA, LOVAS SANDOR, FĂRCAŞ ALEXANDRU, FĂRCAŞ MONICA, HORVATH PETER, KISMAHALY IOAN, CRIŞAN OVIDIU, MOGA BOGDAN, SC RIMERO SRL, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, pârât TOSA IOAN, pârât BOCA ANDREI, ca inadmisibilă. Obligă reclamanţii în solidar la plata către pârâtul Tosa Ioan a sumei de 4990 lei, şi către pârâtul Boca Andrei Cosmin a sumei de 2250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25 ianuarie 2017”, se arată în soluția pe scurt.

 

Cei „mari” au câștigat

În luna mai Curtea de Apel Cluj a dispus rejudecarea și a retrimis dosarul din nou la Tribunalul din Cluj, dar cu toate acestea vecinii au luat decizia de a se da bătuți. În luna octombrie reclamanții au renunțat la judecată după ce au realizat cât de mult au avansat construcțiile celor trei imobile. Aceștia și-au dat seama că au acționat târziu și că nu se mai poate face nimic.

„Ia act şi consfinţeşte tranzacţia încheiată de reclamanţii P.A., N.O., N.A., L.A., L.C., Z.E., G.I., L.D., L.S., F.A., F.M., H.P., K.I., C.O., M.B., SC R. SRL, cu pârâţii T.I., B.A.C., cu conţinutul convenit, după cum urmează: „Noi părţile, am convenit următoarele: 1.Reclamanţii înţeleg să renunţe la acţiunea promovată împotriva pârâţilor în Dosarul nr. 5562/117/2016 al Tribunalului Cluj. 2.Pârâţii renunţă la cheltuielile de judecată pretinse precum şi la toate cheltuielile avansate cu ocazia acestui litigiu, cheltuieli pe care le-ar putea solicita reclamanţilor. 3.Prezenta tranzacţie reprezintă o convenţie în sensul legii civile, sens în care, nerespectarea prezentelor prevederi de către oricare dintre părţi, va atrage angajarea răspunderii civile contractuale. 4.Efectele renunţării la judecată se vor produce retroactiv în sensul repunerii părţilor în situaţia anterioară declanşării litigiului. 5.Părţile înţeleg să pună capăt litigiului prin prezenta tranzacţie, consecinţa fiind aceea că învoiala lor va alcătui dispozitivul hotărârii de expedient pe care o va pronunţa instanţa de judecată. 6.Părţile solicită respectuos instanţei de judecată investită cu soluţionarea dosarului nr. 5562/117/2016 să ia act de poziţia acestora exprimată prin prezenta tranzacţie şi sa pronunţe o hotărâre judecătorească de expedient, prin care se va consfinţi tranzacţia intervenită între acestea şi prin urmare renunţarea la judecată şi renunţarea la solicitarea cheltuielilor de judecată. Reclamanţi: Pârâţi:”. Ia act de renunţarea la judecată a reclamanţilor P.A., N.O., N.A., L.A., L.C., Z.E., G.I., L.D., L.S., F.A., F.M., H.P., K.I., C.O., M.B., SC R. SRL, în procesul promovat în contradictoriu cu pârâţii C.L.M.C.N., P.M.C.N., având ca obiect suspendare executare act administrativ. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Cluj, Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 octombrie 2017”, se arată în soluția pe scurt.

 

„Am hotărât de comun acord să renunțăm pentru că ne-am mobilizat prea târziu. Trebuia sa luăm atitudine din prima când am văzut plăcuța cu planul de construcție, nu acum când cei mari au câștigat deja. Asta să ne fie învățătură de minte! Pe viitor vom fi mai atenți și vom lua inițiativa din prima când sesizăm că cineva încalcă legea”, a spus una din locuitoarele din zonă, Neamțu Amedeia.

 

Beneficiarii proiectului au legături cu oamenii influenți ai Clujului

Ioan Toșa, unul dintre beneficiarii proiectului de pe strada Vânătorului este în strânsă legătură cu mai mulți oameni de afaceri clujeni. Acesta administrează firma de dezvoltare imobiliară Vilanis SRL pe care o conduce împreună cu asociatul lui, Cristian Mureșan și asociatul juridic firma Ateka Time Impex, firmă condusă de Ioan Moldovan și Mirela Liana Moldovan, soția directorului DGFP, Viorel Moldovan.

Ioan Toșa este partener de afaceri și cu Dan Tudor Șerban, unul dintre cei doi fii ai fostului președinte al CJ Cluj din perioada 2000-2004 Grațian Șerban. Aceasta a fost și consilier județean în perioada 2004-2008 pe când Consiliul Județean a fost condus de liberalul Marius Nicoară.

Andrei Cosmin Boca, celălalt beneficiar ar proiectului imobiliar este fiul milionarului Ionel Boca , fost „valutist”, acum proprietar de case de schimb valutar şi de amanet și a unor firme de construcții. Andrei Boca conduce împreună cu dezvoltatorul imobiliar Lucian Pop, firma Gulden 4 SRL ce se ocupă cu activități de intermediere a tranzacțiilor financiare. Totodată, acesta este beneficiar a mai multor construcții din Cluj-Napoca.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ