Lupta în instanţă dintre Electrica Distribuţie Transilvania Nord şi ANAF

280

În urma unei inspecţii fiscale la Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice din Transilvania Nord (SDEETN),firmă condusă de Emil Merdan, organele de control au stabilit că societatea nu a plătit impozitul pe profit şi TVA de peste 30 de milioane de lei pentru perioada 2009 – 2015. Astfel, ANAF a dispus măsuri asigurătorii societăţii, însă nu s-a obţinut şi un titlu executoriu, prin urmare nu s-a pus sechestru pe conturile şi bunurile societăţii. Pentru a evita totuşi această situaţie, SDEETN a contestat în instanţă decizia dată de ANAF.

 

Pe rolul Tribunalului Cluj se judecă procesul ce are ca obiect ”măsuri asigurătorii” intentat de SDEETN, Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Cluj-Napoca, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Maramureş şi Ministerului Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Marilor Contribuabili Bucureşti. Reclamantul cere instanţei să dispună ridicarea măsurilor asigurătorii înfiinţate prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. …./30.03.2016.

 

ANAF, în vizită la SDEETN

În perioada19.10.2015 – 19.01.2016, SDEETN a fost subiectul unei inspecţii fiscale parţiale având ca obiect verificarea îndeplinirii de către societate a obligaţiilor privind declararea şi plata impozitului pe profit şi a TVA. Perioada verificată în ceea ce priveşte impozitul pe profit a fost 01.01.2009 – 31.12.2014, iar în ceea ce priveşte TVA a fost 01.12.2009 – 31.08.2015.

În urma acestei inspecţii fiscale, organele de control au emis un raport şi o decizie de impunere prin care au stabilit că SDEETN are de plătit sume suplimentare de plată în legătură cu serviciile disputate prestate în temeiul Contractelor de Consultanţă, Contractelor de Reprezentare şi al Contractelor de Servicii.

Este vorba de impozitul pe profit suplimentar de plată în sumă de 8.545.791 lei plus obligaţii de plată accesorii în sumă de 5.365.392 lei şi de TVA de plată suplimentar în sumă de 11.439.553 lei şi obligaţii de plată accesorii în sumă de 6.944.297 lei, adică un total de 32.295.033 lei.

 

SDEEN s-a supărat şi a fost iertată de penalităţi

Societatea a formulat o contestaţie atât împotriva acestei decizii de impunere, precum şi împotriva raportului de inspecţie fiscală.

SDEEN spune că în cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, organul fiscal a menţionat ca modalitate de contestare a deciziei formularea unei contestaţii la Judecătoria in raza căreia se află sediul acesteia, în speţă, Judecătoria Baia Mare, sens în care SDEEN a formulat o cerere de chemare în judecată, dosarul aflându-se pe rolul Judecătoriei Baia Mare.

”Pe de altă parte, am învederat că din punctul nostru de vedere considerăm ca fiind incidente în speţă prevederile art. 213 alin. 13 din Legea 207/2015, care stabilesc faptul că împotriva deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii se formulează contestaţie la instanţa de contencios administrativ, sens în care învederam instanţei de judecată ca împotriva deciziei mai sus menţionate am formulat contestaţia administrativă înregistrată cu nr. ……./25.05.2016, prin care am solicitat autorităţii administrativ fiscale emitente deciziei următoarele:

În temeiul prevederilor art. 214 din Legea 207/2015 să procedeze la ridicarea măsurilor asigurătorii înfiinţate prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. …./30.03.2016

În temeiul prevederilor art. 213 alin. 4, art.213 alin. 13 , art. 213 alin. 14, art. 214, coroborate cu art. 268 si urm. din Legea 207/2015, am formulat in termen legal contestaţie Împotriva Deciziei de instituire a masurilor asigurătorii nr. …./30.03,2016 emisa la data de 30.03.2016 prin care am solicitat anularea Deciziei de instituire a masurilor asigurătorii nr. …./30.03.2016 ca fiind nelegala”, arată societatea în întâmpinare.

Ulterior emiterii deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii contestată în cauză, SDEEN a achitat integral creanţele principale şi accesoriile aferente stabilite la Bugetul Statului. Pe de altă parte, SDEEN a depus la ANAF o notificare privind anularea penalităţilor de întârziere, iar ca urmare a acestei notificări, Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a anulat penalităţile de întârziere ale SDEEM, în cuantum de 8.477.431 Iei.

 

ANAF acuzată de nelegalitate

”ANAF nu a motivat în niciun mod luarea măsurilor asigurătorii, neinvocând şi nedovedind nici o situaţie concretă din care să rezulte că este îndeplinită condiţia prevăzută de textul legal, respectiv aceea a existenţei pericolului sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului contestatoarei, cu consecinţa periclitării sau îngreunării colectării. Simpla completare a unui formular tipizat de către organul fiscal, fără ca decizia să cuprindă clemente justificative concrete, aplicabile situaţiei contribuabilului faţă de care se ia măsura, nu este de natură a suplini motivarea luării unor măsuri restrictive asupra patrimoniului contribuabilului, şi pune instanţa în imposibilitatea de a exercita controlul măsurii luate.

Mai mult, în acest mod sc aduce atingere dreptului de proprietate garantai de art. 1 din Protocolul nr. I adiţional la CEDO, având în vedere că, deşi a avut loc o restrângere a dreptului de proprietate al subscrisei, nu s-a justificat în nici un mod cauza acestei restrângeri, or în analiza respectării dreptului de proprietate de către organele statale, o importanţă crucială revine proporţional daţii dintre ingerinţă şi motivele care justifică ingerinţa în dreptul de proprietate.

Aşadar, având în vedere faptul că societatea noastră şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată instituite în sarcina sa de către organul fiscal, rezultă că în acest moment nu mai există condiţia esenţiala pentru instituirea vreunei măsuri asigurătorii, fiind lipsite de obiect aceste măsuri motivat de faptul că nu mai există scopul pentru care legiuitorul a reglementat posibilitatea instituirii acestor măsuri, respectiv, nu mai există creanţa fiscală a statului, ce ar putea fi protejată prin instituirea unor eventuale măsuri asigurătorii”, mai arată societatea SDEEN în întâmpinare.

 

ANAF: ”O acţiune direct la instanţă este inadmisibilă”

Direcţia Generală a Marilor Contribuabili a solicitat instanţei respingerea acţiunii formulate de către SDEEN, în principal ca fiind inadmisibilă.

”Reclamanta avea obligaţia ca înainte de a se adresa instanţei de contencios-administrativ, să parcurgă calea procedurii prealabile şi astfel să se adreseze emitentei actului cu o plângere în care să semnaleze vătămarea acesteia într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim şi în cazul în care era nemulţumită de răspuns, reclamanta era îndreptăţită să sesizeze instanţa de contencios-administrativ.

Prin prisma dispoziţiilor legale, instanţa nu poate fi sesizată în vederea exercitării controlului de legalitate asupra măsurilor dispuse prin actul administrativ fiscal decât după finalizarea procedurii administrative, prin emiterea unei decizii care să analizeze fondul raportului juridic fiscal. O acţiune direct la instanţa de contencios-administrativ este inadmisibilă.

Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii a fost doar comunicată societăţii, nefiind dispuse măsurile efective stabilite în aceasta, deoarece la data respectivă era emisă şi stinsă parţial decizia de întâmpinare. Obligaţiile stabilite prin Decizia de impunere nr…160/30.03.2016 la data de 08.06.2016 au fost stinse în totalitate ca urmare a prevederilor OUG 44/2015. La data comunicării deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, respectiv 10.05.2016, societatea a achitat obligaţiile fiscale aferente deciziei de impunere, iar la data de 08.06.2016 au fost stinse în totalitate în fişa analitică a plăţilor”, arată ANAF în întâmpinare.

 

Decizia instanţei

În şedinţa din 7 iulie 2017, judecătorul Alexandrina Nan a admis excepţia de inadmisibilitate a acţiunii şi în consecinţă respinge acţiunea în contencios fiscal.

”Ţinând seama că există un regim specific de contestare a actelor administrativ-fiscale, Tribunalul apreciază că procedura administrativă specială este obligatorie, astfel încât chiar şi împotriva deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, reclamanta trebuie, în primul rând să formuleze contestaţia administrativă. Având în vedere faptul că reclamanta nu a făcut dovada că a formulat contestaţia administrativă, Tribunalul va admite excepţia de inadmisibilitate şi în consecinţă va respinge acţiunea privind anularea Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. …./30.03.2016”, arată judecătorul.

LĂSAȚI UN MESAJ