MISTERELE LUI MARIUS VIZER

1368

Pe Marius Vizer l-am
sunat ca sã îmi acorde un
interviu. A fost mirat cã îi
cer o jumãtate de orã,
fiindcã i se pãrea prea
mult. Dar a acceptat ºi
astfel, preþ de cinci þigãri
de-ale mele ºi un trabuc
gros de-al sãu, ne-am privit,
ne-am strâns mâinile,
ne-am întrebat ºi ne-am
rãspuns. Nu mã interesa
cã e nãscut la 7 noiembrie
1958 la Tinca, nici cã e
divorþat sau cã bãiatul sãu
a crescut de-acum mare.
Mã interesa de ce se teme
lumea de el, când s-a îndrãgostit
prima oarã ºi ce
crede el despre þara asta.
Veþi fi poate ºi voi curioºi,
dragi cititori, sã aflaþi care
sunt misterele acestuia…

 

Reporter: Ce regretaþi din trecut, ce vã
bucurã în prezent ºi ce speraþi de la viitor?
Marius Vizer: Hmm… E greu de rãspuns.
Din trecut, regret poate unele decizii, dar, mai
mult, regret unele clipe pe care le-am trãit cu
unii oameni dragi mie, din vremea copilãriei ºi
tinereþii mele. Din prezent, mã bucurã tot ceea
ce am reuºit sã realizez ºi mai ales faptul cã
judo-ul s-a revigorat ca sport. În ceea ce prive
ºte viitorul, nu pot decât sã sper sã fiu
sãnãtos ºi cu mintea limpede.
Reporter: Care este amintirea cea mai
plãcutã pe care o pãstraþi din copilãrie?
Marius Vizer: Sunt zilele pe care le
petreceam la pescuit pe malul Criºului Negru.
Aveam doar ºapte ani…
Reporter: Care sunt criteriile dupã care vã
ghidaþi în afaceri ºi ce vã supãrã cel mai mult
în acest domeniu?
Marius Vizer: În ultima perioadã, probabil
datoritã experienþei acumulate, pun tot mai
mult accentul pe caracter. încerc sã mã
apropiu cât mai mult de oamenii cu care
lucrez, indiferent dacã sunt parteneri sau
angajaþi, pentru a afla cele mai bune pãrþi ale
caracterului ºi sufletului lor. Asta mã ajutã
foarte mult sã pãstrez o relaþie pozitivã cu
fiecare dintre ei. În schimb, mã supãrã cel mai
mult minciuna.
Reporter: De ce credeþi cã vi s-a pus în
cârcã reputaþia de om dur, cu care nu e bine
sã te contrezi?
Marius Vizer: Nu îmi dau seama de ce
existã o asemenea atitudine. Toþi cei care mã
cunosc ºtiu cã nu este aºa. Impresia pe care
ºi-or fi creat-o unii provine din faptul cã firea
mea este foarte fermã. Sunt destul de flexibil în
afaceri ºi conciliant în cazul apariþiei unor
tensiuni, dar nu suport lipsa de fair-play.
Chestia cu duritatea e o prostie…
Reporter: Aþi cãlcat vreodatã, în afaceri,
pe teritoriul serviciilor secrete?
Marius Vizer: Ãsta e din nou un zvon
stupid. M-ar bucura sã aflaþi ºi, astfel, ºi
cititorii, cã Marius Vizer nu s-a implicat în nici o
ocazie ºi în nici o þarã în treburile serviciilor
secrete. Cu atât mai mult în România – þara pe
care o preþuiesc într-atât. Totuºi, nu ºtiu de ce
existã în þarã o imagine ostilã faþã de persoana
mea, dar sunt sigur cã este rodul unei manipulãri
fãrã sens.
Reporter: Cum se face cã nu aþi rãmas în
Occident?
Marius Vizer: Sunt cetãþean austriac, locuiesc
în Budapesta ºi Oradea, dar mã simt
acasã peste tot, indiferent dacã petrec în
vreun loc una sau mai multe zile. Mã regãsesc
în fiecare colþ de lume.
Reporter: De ce credeþi cã îºi doresc
românii sã plece?
Marius Vizer: κi doresc sã plece din mai
multe motive. Unul dintre acestea ar fi situaþia
socialã ºi materialã precarã în care se zbat
mulþi dintre semenii noºtri. Mirajul Vestului ºi
dorinþa de a se realiza îi atrage în continuu în
foamea lor de “mai bine”.
Un fapt îmbucurãtor e cã revin în þarã, unii
cu bani, alþii cu coada între picioare, fiindcã nu
existã nici un român pe care eu sã-l cunosc sã
nu ducã dorul þãrii sale sau sã nu iubeascã
România. Foarte perimat, patriotismul îl simþi
în inimã când eºti departe de casã ºi se
ascunde când ai ajuns în România. Aºa sunt
oamenii.
Reporter: Câþi poli de putere politicofinanciari
existã la Oradea?
Marius Vizer: La Oradea? Existã oameni,
nu poli ai puterii! Existã oameni de valoare, cu
un caracter puternic ºi motivat! ªi mai existã
oameni frustraþi de aceste valori sau virtuþi,
luaþi-o cum vreþi. La drum lung, prima categorie
va fi cea care va conta pentru ca Oradea
sã ajungã ceea ce meritã.
Reporter: Tot în acest oraº existã o
mulþime de sedii de bãnci! Sunt chiar atât de
mulþi bani la Oradea?
Marius Vizer: E o întrebare interesantã.
Care cere un rãspuns pe cifre. Eu nu le am,
dar cred cã sistemul bancar face parte din
sectoarele eficiente ale economiei de piaþã în
formare. ªi nu numai la Oradea, dar în toatã
þara, unii exploateazã situaþia existentã, în timp
ce alþii îºi pregãtesc doar terenul pentru viitor,
când, se presupune, România va deveni o þarã
prosperã.
Reporter: Nu v-aþi gândit nici o secundã la
politicã?
Marius Vizer: Îmi place sã analizez evenimentele
politice, dar nu doresc ºi sper cã nu
voi dori asta. Pe mine nu mã schimbã nici succesele
ºi nici decepþiile.
Reporter: Când v-aþi îndrãgostit prima
oarã?
Marius Vizer: La 17 ani.
Reporter: Acum, la maturitate, ce aºteptaþi
de la o femeie?
Marius Vizer: Aºtept sã fie capabilã sã îmi
fie alãturi pe drumul anevoios, câteodatã, pe
care îl parcurg, indiferent dacã e vorba de planul
profesional, social sau privat. Îmi doresc,
de asemenea, înþelegere ºi, în general, toate
calitãþile pe care un bãrbat ºi le-ar putea dori.
Reporter: Aº face pariu cu oricine cã, fiind
atât de ocupat, nu mai aveþi timp nici sã
mergeþi la film…
Marius Vizer: Dacã aþi face pariul, aþi pierde.
Am fost la cinema acum douã sãptãmâni,
la Budapesta, am vãzut un film american de
acþiune!
Reporter: Credeþi în valoarea administrativã
a regiunii? E o dezbatere pe care GAZETA
DE Oradea o iniþiazã începând cu primul sãu
numãr ºi ar fi de interesant de ºtiut dacã o
Transilvanie “regionalizatã” v-ar ajuta ca om
de afaceri.
Marius Vizer: Într-un proces de integrare,
acest concept nu este compatibil cu noua
structurã social-politicã europeanã. Ideea mea
despre integritate ºi divizare, demonstratã ºi
de istorie, este cã toþi cei care pot ºi vor se
unesc pentru binele þãrii lor, iar cei care
vizeazã puterea încearcã strategii de limitare
sau separare pentru obþinerea unor avantaje
sau poziþii.
Reporter: Care este cel mai mare defect
pe care îl aveþi? Dar cea mai mare calitate?
Marius Vizer: Un mare defect… (râde)
Credeþi cã e bine sã îl ºtie “duºmanii” mei?
Sincer? Cred cã un defect ar fi faptul cã iau
decizii spontane.
În schimb, mã caracterizeazã dragostea
pentru cei apropiaþi. Pe oamenii care îmi sunt
alãturi îi iubesc ºi ajut din toate puterile mele.
E drept, în felul meu mai certãreþ ºi mai plin de
reproºuri, Dar sub toate acestea, se ascund
sentimente curate.
Reporter: Ce aþi face în ultimele 24 de ore
ale vieþii dumneavostrã?
Marius Vizer: Cred cã aº încerca sã îmi
reconsider momentele importante ale vieþii. ªi
sã le spun tuturor celor apropiaþi cât de fericit
am fost cã am trãit clipele bune ºi rele alãturi
de ei.
A consemnat Liviu Alexa

1 COMENTARIU

  1. si eu il cunosc imi tot povestea mami de el era cel mai bun prieten alu taicameu,a fost si la ziua mea de nastere cand am implinit 5 ani,mear place foarte mult sa il vad in realitate

LĂSAȚI UN MESAJ