Situațiile financiare ale Clujului pe anul 2017

94

Unul din proiectele ce se află pe lista ședinței de Consiliul Local din data de 14 mai, este proiectul de hotărâre ce privește aprobarea situațiilor financiare ale municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017. Mai exact, în proiect se prezintă bugetul total al Primăriei, implicit veniturile și cheltuielile acesteia.

Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor generale de venituri și cheltuieli pentru anul anterior. Conturile de execuție bugetară prezintă toate operațiunile efectuate în exercițiul financiar curent, respectiv încasările realizate și plățile efectuate.

Situațiile financiare anuale cuprind bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție bugetară și anexele la situațiile financiare și se prezintă de către ordonatorii de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.

Bugetul general al Municipiului Cluj Napoca a fost realizat la partea de venituri în sumă de 1.006.664.579 de lei, acesta reprezentând un procent de 94,82% față de prevederile finale.

Bugetul local

În anul 2017 gradul de realizare a veniturilor bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile programate este de 95,21%.

Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate pentru anul 2017 este de 100,60%.

De asemenea, gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate este de 70,69%.

Veniturile provenite de la bugetul de stat, din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA, în sumă de 265.120.651 de lei, au fost alocate pentru astfel: din cotele defalcate din impozitul pe venit suma de 4.694.721, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor ce includ cheltuieli de personal aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, bunuri și servicii pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, drepturi asistenți personali cu handicap grav, ajutor social, servicii publice pentru evidența persoanelor, cheltuielile creșelor suma de 259.540.930 de lei și taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 885.000 lei.

Astfel gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat a fost de 29.96%.

Plățile efectuate din bugetul local în 2017 au fost în sumă de 864.344.606 lei față de prevederile definitive în sumă de 1.245.042.041 lei, acestea reprezentând un procent de realizare față de prevederi de 69,42%. Angajamentele legale sunt în sumă de 1.039.127.197 lei, acestea reprezentând un procent de realizare de 83,46% față de prevederile finale.

Veniturile încasate în 2017 au fost în sumă de 116.865.314 lei, iar plățile efectuate în sumă de 111.474.619 de lei.

Bilanțul

Active fixe necorporale ce cuprind licențe, programe, suma de 5.256.368.

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active fixe corporale, suma de 126.172.570 de lei, ce cuprind aparate de fitness în parcuri, zone verzi, centrale termice la școli, grădiniță, puncte termice la RAT, RADP, RATUC, indicatoare de circulație, calculatoare, aparate de joacă, dotări aparate electrocasnice la școli, grădinițe, panouri proiecte.

Terenuri și clădiri suma de 5.158.415.688 lei, ce cuprind terenuri și construcții aparținând domeniului privat- asocieri, pajiști naturale, imobile fondul imobiliar de stat, terenuri și construcții aparținând domeniului public- spitale, școli, grădiniță, locuință sociale, locuințe ANL, puncte gospodărești, centre de zi, statui-monumente, cimitire, străzi, cișmele-grupuri sanitare, parcuri, semafoare, iluminat public.

Active financiare necurente suma de 193.239.333 lei, din care participații la capital social SCS Fotbal Club Universitatea, CFR Ecomax, Cassarom, Asociația de dezv. a infrastructurii, Tetarom etc.

Creanțe comerciale necurente, suma de 14.974,636 pentru vânzări locuințe care împrumut și dobândă.

Total active necurente de 5.498.058.595 și total active curente în sumă de 1.009.788.265.

Datorii necurente în sumă de 379.475.993 de lei. Din care datorii comerciale de 13.169.237 de lei, datorii către bugete de 27.474.499 lei cu contribuțiile angajatului și ale angajatorului provenite din salarii, obligațiile de virare la bugetul statului a sumelor care se colectează din vânzarea locuințelor, precum și din vânzarea spațiilor comerciale.  Decontări din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, suma de 646.129 lei. Pentru salariile angajaților suma de 18.700.369 lei.

Total datorii

Total datorii în sumă de 545.928.486 de lei.  Pentru rezerve, fonduri suma de 5.143.221.619 lei, rezultatul reportat suma de 778.539.993 lei și rezultatul patrimonial al exercițiului suma de 40.156.762 lei.

1 COMENTARIU

  1. Un borcan imens cu miere, gestionat de un primar incompetent și hulpav, a cărui înlocuire grabnică ar face numai bine Clujului.

LĂSAȚI UN MESAJ