Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan a călcat în picioare decizia emisă de Curtea de Apel Cluj la data de 16 decembrie 2021 și-i cere Companiei de Salubritate Brantner Vereș o serie de clarificări. Problema este că aspectele pe care ADI Eco-Metropolitan Cluj vrea să le clarifice au fost deja parcurse și validate, iar singurul amănunt ce ar trebui luat în calcul este modul în care au atribuit numărul saci pentru colectarea materialelor reciclabile. 

Favorizându-i fără doar și poate pe cei de la Supercom, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj s-a abătut de la sentința emisă de Curtea de Apel Cluj. După cum știm, procesul de licitare se desfășoară pe pe trei etape: calificare și selecție, oferta tehnică și oferta financiară.   

Compania de Salubritate Brantner Vereș a avut o singură problemă în oferta tehnică pentru că a ofertat un număr mai mic de saci pentru colectarea materialelor reciclabile. Problemă pe care instanța tranșat-o clar, dar se pare că din dorința de desemna firma Supercom câștigătoare și de a deține monopolul în Cluj, ADI Eco-Metropolitan își extinde cercetările.

Cum s-a ajuns aici?

Potrivit documentelor cuprinse la dosar, în anul 2019, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj a declanşat procedura de  atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii  unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi  transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum şi operarea şi  administrarea staţiilor de transfer”, cu o valoare totală estimată a contractului de 820.915.345,22 RON,  plus TVA. 

Pentru obținerea contractului aferent Lotului 1  (Cluj-Napoca şi Huedin), au depus oferte următorii operatori economici: Supercom S.A.; Rosal Grup  S.A.; Asocierea Compania de Salubritate Brantner Vereş S.A. – Brantner Servicii Ecologice S.R.L.; Asocierea Polaris Mediu S.R.L. – Polaris M. Holding S.R.L. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj a ales să evalueze firmele înscrise la lictație în trei etape distincte criteriile de calificare şi selecţie, ofertele tehnice,  respectiv ofertele financiare, fiecare dintre acestea finalizându-se cu emiterea câte unui raport  intermediar.  În primul raport intermediar pentru etapa de calificare și selecție ADI a decis că  ofertele depuse de către Supercom, Polaris şi Brantner Vereş îndeplinesc criteriile de calificare şi  selecţie, însă oferta Rosal a fost declarată inacceptabilă, întrucât nu respecta cerinţele minime impuse prin  Documentaţia de Atribuire. În raportul intermediar ce viza oferta tehnică, ADI a decis să-i scoată din schemă pe cei de la Polaris şi Brantner Vereş și a decis că oferta tehnică depusă de către Supercom este conformă. 

Supercom, la un pas să pună monopol pe Cluj

În raportul intermediar ce viza oferta financiară  ADI a decis că oferta financiară a Supercom este admisibilă, acesta fiind,  de altfel, singurul ofertant rămas în Procedura de Concesiune. În cele din urmă, prin Raportul procedurii nr. 602/23.08.20215, ADI a desemnat oferta depusă de către Supercom drept ofertă câştigătoare, aceasta fiind clasată pe primul loc în  clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire şi verificarea documentelor, cu un punctaj de  100 de puncte şi o ofertă financiară de 409.305.859,42 lei, fără TVA. 

Procedura a fost contestată de firmele concurente care au participat la licitație: Polaris, SC Brantner și Rosal. Reprezentanții acestor societăți reclamă nereguli vizavi de derularea procedurilor de selecție și atribuire a contractului. Mai mult, cei de la Supercom au câștigat licitația de aproximativ 400 milioane de euro chiar dacă oferta lor a fost inferioară celor făcute de concurență.

Compania de Salubritate Brantner Vereş SA, prin răspunsul la criticile autorităţii  contractante formulate prin plângere, a arătat că autoritatea, pornind de la o ipozetă greşită, ajunge la o  concluzie greşită. Motivele de respingere excedau documentaţiei de atribuire. Ofertanta a răspuns  concludent la solicitările de clarificare, printr-un răspuns dat în limita documentaţiei de atribuire (pag.  84 din dec.CNSC). Oferta sa tehnică este corectă şi conformă cu privire la alocarea resurselor necesare  îndeplinirii contractului de concesiune, inclusiv cu privire la alocarea numărului necesar de saci (pag.  83-88 din dec. CNSC). Cu privire la reevaluarea ofertei Supercom, a apreciat că Consiliul trebuia să  constate neconformitatea ofertei financiare, fiind evidentă depăşirea tarifului maxim, şi să oblige  autoritatea la respingerea acesteia, în faţa comparării a două valori numerice nemaifiind nimic de  lămurit. (f.193-201). 

În octombrie 2021, CNSC a anulat rezultatul licitației pentru lotul 1 atribuită inițial către Supercom pentru salubritatea municipiului Cluj Napoca, orașul Huedin și 43 de comune situate în proximitatea acestora, în valoare de 400 milioane lei.

CNSC a decis reanalizarea ofertelor licitației, astfel procedura urma să fie refăcută. În acel moment, firma Brantner a contestat decizia C.N.S.C., cerând ca Supercom să fie descalificată automat de la licitație. În același timp, Supercom și ADI au respins, la rândul lor, hotărârea luată de C.N.S.C., deoarece Supercom voia să fie unicul câștigător, iar ADI nu voia să reorganizeze licitația. Deși, teoretic, toți s-au „unit” pentru aceeași cauză, intențiile au fost total diferite. Cu toate acestea, decizia instanței a fost simplă: a respins contestațiile tuturor și a hotărât reorganizarea licitației de la zero, fără descalificarea Supercom, după cum arată și soluția pe scurt a dosarului 772/33/2021, având ca obiect „litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire Decizia CNSC nr. 2323/C6/1817,1829,2213 din data de 20.10.2021” : „Solutia pe scurt: Respinge plângerile formulate de petentele C.S.B.V. SA şi A.D.I. E.M. împotriva deciziei nr. 2323/C6/1817, 1829, 2213/20.10.2021 a CNSC, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în data de 16.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. Document: Hotarâre  1470/2021  16.12.2021”.

Motivarea Curții de Apel Cluj:

Cu privire la criticile formulate împotriva deciziei CNSC de către petenta Compania de  Salubritate Brantner Vereş SA, Curtea reţine următoarele: 

Cu privire la modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 58 din HG nr.  867/2016, se constată că decizia nr. 2323/C6/1817, 1829, 2213/20.10.2021 este corectă. Astfel,  potrivit art. 58 alin. 1, 2 şi 3 din H.G. nr. 867/2016, „(1) În cazul în care, în cadrul documentaţiei de  atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie, astfel cum  sunt acestea prevăzute la art. 75 din Lege, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de  îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. 

(2) Pentru fiecare ofertant calificat, comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a  verifica fiecare ofertă atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punctul  de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. 

(3) În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute la alin. (1) şi (2),  comisia de evaluare întocmeşte un raport intermediar, care se aprobă de conducătorul entităţii  contractante, urmând să comunice fiecărui ofertant ce a fost respins, motivele care au stat la baza  acestei decizii, iar celorlalţi li se aduce la cunoştinţă faptul că se trece la etapa următoare de  verificare”. 

Întemeiat s-au respins de către Consiliu susţinerile contestatoarei potrivit cărora „oferta  tehnică şi oferta financiară depuse (…) trebuiau verificate în cadrul aceleiaşi etape. Autoritatea  contractantă nu are dreptul de a respinge oferta prin procese-verbal intermediare”. 

Conform dispoziţiilor exprese ale art. 58 alin. 2 şi 3 din HG nr. 867/2016, propunerile  tehnice şi financiare fac obiectul unor etape distincte, la finalul cărora trebuie elaborat un raport  intermediar. 

Împrejurarea că oferta este unică nu determină inaplicabilitatea art. 58 alin. 2 şi 3 din HG nr.  867/2016. Chiar dacă oferta este unică, propunerea tehnică şi propunerea financiară sunt privite în  mod separat în cuprinsul art. 58 din HG nr. 967/2016. 

Pe de altă parte, plângerea dedusă judecăţii este şi ea structurată în funcţie de aceste două  componente ale ofertei, fiind deci posibil a fi analizate separat, chiar dacă acestea sunt elemente  componente ale aceleiaşi oferte. 

Pe de altă parte, întemeiat s-a reţinut si tardivitatea criticii contestatoarei referitoare la  elaborarea rapoartelor intermediare, faţă de aducerea la cunoştinţa petentei a acestei împrejurări prin  adresa nr. 293/28.04.2021. 

Referitor la oferta financiară a Supercom SA: 

Petenta a susţinut că oferta financiară depusă de către SUPERCOM încalcă tariful maximal  la staţiile de transfer, iar CNSC ar fi trebuit să constate caracterul neconform al acestei oferte  financiare. Or, în decizia atacată, s-a reţinut că „autoritatea contractantă nu a lămurit situaţia în  care tariful aferent, păstrat ca urmare a solicitării de clarificări, de 265,57 lei, este sau nu conform  pragului maximal, de 217,39 lei, prescris de caietul de sarcini. […] Or, în situaţia în care  autoritatea contractantă, conform motivării de mai sus, nu a clarificat tariful pentru operarea şi  administrarea staţiilor de transfer, Consiliul constată că procesul de evaluare a propunerii  financiare aparţinând Supercom S.A. nu este încheiat. […] Pe cale de consecinţă, se impune  obligarea autorităţii contractante la reevaluarea propunerii financiare aparţinând Supercom S.A.”

Vestea reorganizării licitației nu este tocmai una de bun augur, având în vedere că Supercom ar putea să câștige detașat, mai ales că sursele noastre au confirmat că firma de salubritate ar pune presiuni mari pe umerii Consiliului Județean Cluj, amenințând că își ia pubelele și fuge în lume dacă nu primește și lotul I. 

Supercom vrea să pună monopol pe Cluj

Supercom a câștigat la licitațiile pentru lotul 2 (curprinzând Turda, Câmpia Turzii și comunele limitrofe) și pentru lotul 3 (cuprinzând Dejul și comunele limitrofe), cât și la CMID (fiind vorba despre licitația pentru gestionarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor). Firmei îi mai lipsește lotul 1 (Cluj-Napoca și Huedin), apoi se poate face stăpână pe tot județul. Cu toate că licitația se va reorganiza, este foarte posibil să fie câștigată tot de Supercom, dar nu pe drept. Sursele noastre ne-au dezvăluit că Supercom ar fi făcut presiuni asupra Consiliului Județean Cluj, amenințând că își ia pubelele și mașinile de gunoi și pleacă dacă nu primește totul. Iar aici nu este vorba doar despre gestul de vanitate: calculele nu le-au ieșit prea bine celor de la Supercom și riscă să și-o ia în freză. Calculele lor inițiale ar fi fost făcute pentru toate loturile pe care le cuprinde județul Cluj și nu este de mirare că nu se prea descurcă cu banii. Știm deja povestea cu tarifele tranzitorii, mult umflate față de cele cu care au câștigat licitația. Pe lângă toate acestea, recent au avut loc proteste la sediul Supercom din Turda: angajații nu și-au mai primit salariile. 

Lotul I cuprinde următoarele localități din Cluj

Lotul 1 cuprinde Zona 1 – municipiul Cluj-Napoca și 30 de comune: Aghireșu, Aiton, Apahida, Așchileu, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Cămărașu, Căpușu Mare, Cătina, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Dăbâca, Feleacu, Florești, Frata, Gârbău, Geaca, Gilău, Jucu, Mociu, Pălatca, Panticeu, Săvădisla, Sânpaul, Suatu, Tureni, Vultureni și Zona 2 – orașul Huedin și 13 comune: Beliș, Călățele, Ciucea, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Negreni, Poieni, Săcuieu, Sâncraiu, Râșca.

Supercom, firmă condusă de masonul Ilie Ciuclea 

Ilie Ciuclea a fost senator PSD (validat în 2008, înlocuindu-l pe Sorin Mircea Oprescu, care-și dăduse demisia). De asemenea, ,Lordul gunoaielor” fost prim-vicepreședinte al UNPR București. Ilie Ciuclea este membru al Ordinului Cavalerilor Templieri Masoni ai Ritului York din România, iar în 2013 a fost ales Mare Comandor al acestuia.

Primul loc de muncă al lui Ciuclea a fost de montator și lăcătuș la Uzina Grivița din București. După aceea s-a mutat la Uzina de Mecanică Fină din Capitală unde, din lăcătuș a ajuns șef de serviciu și apoi director! În 1990 și-a deschis firma Supercom, prin care s-a ocupat de colectarea deșeurilor. 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here