1.Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

– Art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. În ședința ordinară din data de 20 februarie 2020 s-a aprobat bugetul Consiliului Județean Cluj pentru anul 2019. Având în vedere aprobarea târzie a acestuia precum și experiența anilor trecuți când deși bugetul a fost aprobat mult mai devreme o parte dintre proiecte depuse nu au fost eligibile întrucât se derulaseră sau erau în curs de derulare în momentul analizării solicitărilor, plenul consiliului județean a hotărât reducerea termenului de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă. De asemenea menționăm că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj; 

– Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;

– H. G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

– Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 53/2020 privind  aprobarea bugetului general propriu pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate;

– Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 62/2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare.

3.Solicitanții pot fi: structuri sportive recunoscute în condiţiile legii, având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Cluj (Certificat de înregistrare Sportivă (CIS) 

4.Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: Promovarea sportului de performanţă şi Sportul pentru toţi.

5. Suma aprobată pentru anul 2020: 1.700,00 mii lei

6. Durata programului: 02 aprilie – 21 decembrie 2020

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca,  Cam. 1. În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 lit. a) şi d) din Legea nr. 350/2005 şi ţinând cont de faptul că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj, autoritatea contractantă a stabilit ca termenul limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă să fie în 16.03.2020, ora 12,00.

8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 18.03.2020, ora 1000-23.03.2020, ora 1200.

9. Solicitarea finanțării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Documentele justificative se depun în termen de cel mult 30 de  zile de la finalizarea proiectului sportiv. Pentru proiectele a căror perioadă de desfășurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de 21 decembrie a anului respectiv. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune într-un singur exemplar şi va conţine următoarele documente: formularul de solicitare a finanţării nerambursabile (Anexa 1 la Regulament); actul constitutiv – copie; certificatul de identitate sportivă (CIS) – copie; declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea (Anexa 2 la Regulament); declaraţie de imparţialitate (Anexa 3 la Regulament).  Proiectul selectat nu poate fi înlocuit cu un alt proiect. Perioada de desfășurare a proiectului poate fi modificată cu notificarea prealabilă a comisiei, urmată de încheierea unui act adițional la contractul de finanțare.

PREȘEDINTE ALIN TIȘE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here