În urma unui audit, Curtea de Conturi a constatat la compania CFR, deținută de Ministerul Transporturilor, faptul că modul de administrare a patrimoniului public al statului și privat al societății nu a fost în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea și nu au fost respectate, sub toate aspectele semnificative, principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și economicității în desfășurarea activității entității.

Curtea de Conturi a constatat menținerea nejustificată în conturile de creanțe a unor sume în valoare totală de 27.021 mii lei, reprezentând facturi scadente în perioada 2009-2011 ale Serv Trans Invest SA, reorganizată ca GP Rail Cargo, acest fapt având drept consecință majorarea nejustificată a soldului contului „Clienți incerți sau în litigiu” din evidențele contabile ale societății și a valorii creanțelor comerciale prezentate în formularul „Date informative” din situațiile financiare încheiate în perioada 2017-2018.

Cauzele abaterii au fost neurmărirea și neverificarea corespunzătoare a realității soldului clientului debitor cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului entității în vederea stabilirii situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale.

CNCF „CFR” SA nu a condus evidența contabilă conform principiilor contabilității pe bază de angajamente, din verificarea modului de înregistrare în contabilitate a facturilor primite de la furnizorii de bunuri și servicii, Curtea de Conturi constatând denaturarea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a datoriilor comerciale prezentate în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2017, cu suma de 108 mii lei, ca urmare a neînregistrării unei facturi emise de furnizor pentru serviciile prestate în anul 2017.

Astfel, nu au fost înregistrate în evidența contabilă a CNCF „CFR” SA, în contul „Furnizori – facturi nesosite”, cheltuielile cu serviciile prestate de Autoritatea Feroviară Română – AFER în decembrie 2017 și facturate în luna februarie 2018, în valoare totală de 108 mii lei, pentru efectuarea activităților de control, inspecție de stat și audit de siguranță feroviară.

În urma verificării documentelor prezentate de CNCF „CFR” SA, Curtea de Conturi a constatat nerespectarea legislației referitoare la evaluarea persoanelor care au exercitat controlul financiar preventiv propriu la nivelul Centralului CNCF „CFR” SA, prin neefectuarea demersurilor necesare pentru obținerea avizului entității publice care a emis acordul de numire, neasigurându-se evaluarea persoanelor care acordă CFPP în conformitate cu legislația în vigoare pentru anul 2017.

CNCF „CFR” SA nu a reflectat în mod corespunzător în evidența contabilă unele terenuri care, potrivit legii, fac parte din domeniul public al statului și privat al entității auditate, din verificările realizate rezultând faptul că:

– nu au fost intabulați 82.770.314,88 mp, respectiv 25,30% din terenuri;
– nu au fost înscriși în cartea funciară 78.896.300,06 mp, respectiv un procent de 24,11%;
– nu au fost evaluați 327.108.349,65 mp din terenurile din domeniul public al statului, respectiv 100%;
– nu au fost evaluați, intabulați și înregistrați în evidențele contabile ale entității 33.498.424,93 mp de teren feroviar privat, respectiv 81,60% din total.

Acest fapt a avut drept consecințe, pe de o parte, denaturarea capitalului social al entității verificate și a terenurilor raportate în situațiile financiare anuale din perioada 2017-2018 prin diminuarea nejustificată a valorii acestora din cauza neevaluării și neînregistrării în evidențele contabile a 81,60 % din terenurile aparținând domeniului feroviar privat al CNCF „CFR” SA și, pe de altă parte, neprezentarea valorii juste a patrimoniului public al statului în soldurile terenurilor din domeniul public al statului, prezentate în evidențele extracontabile ale CNCF


„CFR” SA și evidențele contabile ale Ministerului Transporturilor din anii 2017 și 2018

Totodată, Curtea de Conturi a constatat că, la data de 31.12.2018, nu s-a finalizat procesul de casare al mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului aprobate pentru casare potrivit HG nr. 632/2011 pentru aprobarea închiderii unor părți din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA, potrivit HG nr.507/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA – sucursalele regionale CF București, Craiova, Timișoara, Cluj și Iași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz și potrivit HG nr. 115/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA – sucursalele regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, precum și a celor care fac parte din domeniul privat al Companiei, procesul de valorificare vizând o mică parte a deșeurilor feroase.

Astfel, din verificările efectuate la Centralul societății și la sucursalele regionale Craiova, Brașov, Timișoara, Iași au rezultat următoarele aspecte pentru data de 31.12.2018:


– valoarea mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului aprobate, pentru casare potrivit celor trei hotărâri de guvern, dar pentru care nu s-a finalizat casarea, este de 71.150 mii lei;
– valoarea furturilor la mijloacele fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului aprobate pentru casare este de 43 mii lei, din care valoarea dosarelor cu autori cunoscuți – 8 mii lei, iar valoarea dosarelor cu autori necunoscuți – 35 mii lei;
– valoarea mijloacelor fixe care fac parte din domeniul privat al Companiei și pentru care nu s-a finalizat asarea este de 1.286 mii lei;
– cantitatea de deșeuri feroase este de 30.587,10 tone, valoarea acestora fiind de 13.231 mii lei.


În consecință, nedezmembrarea mijloacele fixe aprobate la casare creează premisele unor furturi, sustrageri și distrugeri de componente ale acestora, iar valorificarea la intervale de timp relativ mari a deșeurilor feroase conduce atât la acumularea unor stocuri mari de deșeuri, cât și la imobilizarea îndelungată a unor fonduri necesare pentru activitatea de întreținere și reparații a infrastructurii feroviare publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here