Consiliul de Administratie al SOCIETATII UNIREA S.A.,
Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC
sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940
In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 23.08.2021 ora 09:00,
respectiv 24.08.2021, la aceeasi ora (in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima
convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data
de referinta 12.08.2021 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai
  Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 92 1 din
  Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 2. Revocarea din functia de Administrator Special a dlui. Pop Virgil Radu.
 3. Aprobarea datei de 09.09.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea
  nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 4. Aprobarea datei de 08.09.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de
  instrumente financiare si operatiuni de piata.
 5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare
  a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul
social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15
zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de 05.08.2021. Aceste
drepturi vor fi exercitate numai in scris.
Informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 05.08.2021.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua
Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii
www.unirea-cluj.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 05.08.2021, ora 16.00, in plic
inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23-24 AUGUST 2021”
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu
imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in
calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa
Societatii numai in scris.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale
pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de
la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro.
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba
engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare
recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia
actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoana juridica, semnatar al
Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

 • pana cel tarziu la data de 20 august 2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa
  in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA
  ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23-24 AUGUST 2021”;
  Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai
  sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la
  numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
  Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de
  actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar
  international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse
  sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu
  originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie
  inregistrate la registratura Societatii:
 • pana cel tarziu la data de 20 august 2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in
  clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
  ACTIONARILOR DIN 23-24 AUGUST 2021”;
  De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa unireacluj@gmail.com

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa
si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23-24 AUGUST
2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari
Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea
de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de
imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala
Ordinara de catre actionarii Societatii UNIREA SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul
Societatii din din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe
pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro incepand cu data de 20.07.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie
BENE DANIEL


Cluj-Napoca, Cluj
Str. P-ta 1 Mai, nr. 1-2
telefon: +40 264 504 400; +40 264 504 408; +40 264 504 420
fax: +40 264 504 425
e-mail: unireacj@adslexpress.ro
web: www.unirea.ro
RO199940; J12/99/1991

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here