Evaluarea profesorilor de către elevi se realizează prin intermediul unei fișe de feedback semestrial, care este completată de către elevi în penultima săptămână a fiecărui semestru, se arată în metodologia de evaluare a profesorilor, varianta discutată până la finalul anului trecut la minister și respinsă de sindicate.

Metodologia, obținută de Edupedu.ro, este încă în lucru, ea cuprinde și o variantă modificată de către minister a fișei, înaintată inițial de Consiliul Național al Elevilor.

Respectivul chestionar este distribuit elevilor de gimnaziu sau de liceu de către dirigintele de la clasă și este completat anonim. Fișele respective sunt distribuite mai departe chiar profesorilor vizați pentru ca aceștia să elaboreze și să prezinte elevilor, în prima săptămână din semestrul următor, propunerile de îmbunătățire a activității sale la clasă, în funcție de rezultatele validate ale feedback-ului primit.

De asemenea, dirigintele transmite Consiliului de Administrație al unității de învățământ rezultatele validate ale feedback-ului, pe baza cărora Consiliul de Administrație stabilește concluzii referitoare la fiecare cadru didactic. Acestea reprezintă o anexă a fișei de evaluare anuală a cadrelor didactice, care va fi publicată pe site-ul unității de învățământ.

Metodologia mai prevede că „Este interzisă constrângerea/sancționarea elevilor atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către elevi.” Profesorii care încearcă să-i constrângă sau să-i sancționeze pe elevi în acest sens vor fi sancționați conform Legii Educației (vedeți la finalul articolului).

Potrivit metodologiei, chestionarul de feedback „permite evaluarea procesului de învățare-predare-evaluare de către profesori, cu sprijinul elevilor, în scopul ajustării practicilor la clasă, în conformitate cu nevoile specifice ale beneficiarilor primari ai educației.” Astfel, feedback-ul semestrial se acordă în penultima săptămână a fiecărui semestru doar cadrelor didactice încadrate la clasa în care învață elevii care completează chestionarul.

Care este procedura de acordare a feedback-ului semestrial:

 • Profesorul diriginte notifică elevii cu privire la ziua/zilele în care vor acorda feedback cadrelor didactice.
 • Elevii completează, în mod anonim, în format fizic/online, fișele de feedback.
 • Fișele de feedback completate în format fizic se transmit profesorului diriginte, care le transmite cadrului didactic vizat.
 • Fișele de feedback completate online ajung prin intermediul profesorului diriginte, în format electronic, la fiecare profesor vizat.
 • Cadrele didactice transmit profesorului diriginte rezultatele feedback-ului primit din partea elevilor.
 • La nivelul fiecărei clase, profesorul diriginte, alături de doi reprezentanți ai elevilor, desemnați de clasa respectivă, validează rezultatele transmise de către cadrele didactice, în raport cu formularele de feedback completate de către elevi.

Cum sunt procesate rezultatele feedback-ului

 • Cadrul didactic analizează toate fișele de feedback pe care le primește și dezbate la clasă, alături de elevii săi, rezultatele validate ale feedback-ului primit, în vederea îmbunătățirii aspectelor problematice semnalate de către elevi.
 • În prima săptămână din semestrul următor, cadrul didactic elaborează și prezintă elevilor propunerile de îmbunătățire a activității sale la clasă, în funcție de rezultatele validate ale feedback-ului primit.
 • În baza principiilor: descentralizării, calității, echității, relevanței, centrării educației pe beneficiarii acesteia, respectării dreptului la opinie al elevului, ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, menționate în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiecare unitate de învățământ reglementează modalitățile de implementare și valorificare ale rezultatelor obținute de către cadrele didactice, prin acordarea, de către elevi, a feedback-ului semestrial, ținând cont de rolul acestui proces.
 • La finalul procesului de validare, profesorul diriginte transmite Consiliului de Administrație al unității de învățământ rezultatele validate ale feedback-ului, pe baza cărora Consiliul de Administrație stabilește concluzii referitoare la fiecare cadru didactic.
 • Concluziile feedback-ului semestrial formulate de Consiliul de Administrație reprezintă anexă a fișei de evaluare anuală a cadrelor didactice, care va fi publicată pe site-ul unității de învățământ.
Directorul unității de învățământ și reprezentantul major al elevilor în Consiliul de Administrație al unității de învățământ se asigură de aplicarea următorului articol:
 • Atunci când acordă calificativul final, conform art. 5 din Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS 6143/2011, Consiliul de Administrație trebuie să aibă în vedere concluziile privind feedback-ul acordat fiecărui cadru didactic.
 • În cadrul acestui proces, unitățile de învățământ vor ține cont și de criteriile de performanță stabilite prin Fișa-cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, anexă la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011, respectiv 2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice; 3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării; 3.5. Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației și 7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament);

În cazul în care reprezentantul major al elevilor în Consiliul de Administrație sesizează nereguli în aplicarea articolului, acesta notifică structurile Consiliului Național al Elevilor sau direcțiunea unității de învățământ, care vor propune Consiliului de Administrație aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta metodologie.

Ce reguli trebuie să urmeze profesorii:

 • Este interzisă constrângerea/sancționarea elevilor atât în timpul procesului de acordare a feedback-ului semestrial, cât și în urma acestuia, în baza opiniilor exprimate de către elevi.
 • Consiliul Național al Elevilor, prin structurile sale, și direcțiunea unității de învățământ monitorizează aplicarea corectă a prezentei metodologii.
 • Orice elev poate sesiza reprezentantului Consiliului Elevilor sau conducerii unității de învățământ nereguli apărute în cadrul procesului de acordare a feedback-ului semestrial.

Care sunt sancțiunile pentru profesori:

 • Îngrădirea, sub orice formă, a dreptului elevilor de a acorda feedback semestrial cadrelor didactice constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor art. 280 din Legea educației naționale nr. 1/2011. (vezi finalul articolului)

Cum arată fișa de feedback semestrial, modificată de minister

Ce prevede Legea Educației în privința sancționării cadrelor didactice

Răspunderea disciplinară și patrimonială Articolul 280 din Legea Educației 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform legislatie.just.ro:

(1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin și a fișei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției, conform legii.

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observație scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control;

e) destituirea din funcția de conducere, de îndrumare și de control din învățământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Orice persoană poate sesiza în scris cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară, prin înregistrarea sesizării, după cum urmează:

a) la secretariatul unității/instituției de învățământ pentru faptele săvârșite de personalul angajat în legătură cu atribuțiile din fișa postului;

b) la secretariatul inspectoratului școlar pentru fapte săvârșite de personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ și de personalul de îndrumare și control și de execuție al inspectoratului școlar, precum și pentru fapte săvârșite de membrii comisiilor/consiliilor sau responsabililor numiți de inspectoratul școlar;

c) la registratura Ministerului Educației și Cercetării pentru fapte săvârșite de personalul de conducere din inspectoratele școlare și personalul de îndrumare, de control și de execuție din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.

(3^1) Instituția abilitată să soluționeze sesizarea va face o cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va discuta/analiza în consiliul de administrație al instituției în cauză, care va decide, dacă este cazul, începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârșite, aprobând în aceeași ședință de lucru comisia care va efectua această cercetare.

(4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârșite de personalul din unitățile/instituțiile de învățământ, personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar, personalul contractual, personalul de îndrumare și de control și personalul de conducere din cadrul inspectoratelor școlare și de personalul de conducere, de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează:

a) pentru personalul unității/instituției de învățământ, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

b) pentru personalul de conducere al unităților/instituțiilor de învățământ preuniversitar și pentru personalul de îndrumare și control din inspectoratele școlare, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea. Din comisie face parte și un inspector școlar general adjunct din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

c) pentru personalul contractual din inspectoratele școlare, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților. Din comisie face parte și un inspector școlar general adjunct din cadrul inspectoratului școlar județean/al municipiului București;

d) pentru personalul de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizația sindicală din care face parte persoana aflată în discuție sau este un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

e) pentru personalul de conducere al inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea;

f) pentru membrii comisiilor/consiliilor numiți de inspectoratul școlar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariaților, un inspector școlar și 1-2 directori de unități/instituții de învățământ, iar ceilalți au funcția didactică cel puțin egală cu a celui care a săvârșit abaterea.

(5) Comisiile de cercetare disciplinară se constituie prin decizia/ordinul conducătorului instituției abilitate în soluționarea sesizării, după respectarea prevederilor alin. (3), după aprobarea lor de către:

a) consiliul de administrație al unității/instituției de învățământ preuniversitar, pentru personalul unității/instituției de învățământ;

b) consiliul de administrație al inspectoratului școlar pentru funcțiile de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ, pentru personalul de îndrumare și control și pentru personalul contractual din inspectoratele școlare, precum și pentru membrii comisiilor/consiliilor numiți de către inspectoratul școlar;

c) ministrul educației naționale, pentru funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, precum și pentru personalul de conducere din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.

(6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte date concludente. Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum și de a da declarații scrise se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării și să își producă probe în apărare.

(7) Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecții sau la registratura generală a unității/instituției de învățământ preuniversitar, fiindu-i adusă la cunoștință persoanei de către conducătorul instituției după aprobarea în consiliul de administrație al acesteia, respectiv de către ministru, în funcție de instituția care a numit comisia de cercetare disciplinară prin decizie/ordin. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost cercetată.

(8) Persoanele sancționate încadrate în unitățile de învățământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar. Personalul de conducere din unitățile/instituțiile de învățământ, personalul de conducere, de îndrumare și de control și contractual din inspectoratele școlare, membrii comisiilor/consiliilor numiți de către inspectoratul școlar și personalul de conducere, de îndrumare și control din Ministerul Educației și Cercetării, care a fost sancționat, are dreptul de a contesta decizia, în termen de 15 zile de la comunicare, la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educației și Cercetării.

(9) Normele privind componența, organizarea și funcționarea, precum și atribuțiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul școlar și ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educației și Cercetării se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(10) Dreptul persoanei sancționate de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here