Partidul Miscarea Populara(PMP) Filiala Cluj, reprezentat de presedintele Adrian Gurziu, formuleaza prezenta PLÂNGERE

Prin care vi solicitim si constatati incalcarea de catre Alianla ElectoralS PSD-UNPR-PC, Filiala Cluj a normelor cuprinse in Legea 370/2004, republicata, pentru alegerea Pregedintelui României, respectiv a articolului 43, alin.7.

Si pe cale de consecin!i, si dispuneti

L. Obligarea Alianlei Electorale PSD-UNPR-PC 9i a fieciruia dintre partidele membre in

mod individual la inlSturarea ?n termen de24 de ore a tuturor materialelor de campanie

electoralS care combini culoriintr-o succesiune care reproduce drapelul RomAniei sau

al altui stat, folosite de citre Alianla electoralS ?n prezenta Campanie electoralS.

2. Interzicerea folosirii in Campania electorali pentru alegerile pentru alegerea

Presedintelui Rom6niei din 2 noiembrie 2AL4, a tuturor materialelor de campanie

electoral5 care combini culori?ntr-o succesiune care reproduce drapelul Rom6niei sau

al altui stat

Obligarea Primarilor de pe terioriuljudelului CIuj s5 verifice aducerea la ?ndeplinire de

citre Alianta Electorati PSD-UNPR-PC a obligatiei de ?ndepartare a tuturor materialelor

de campanie electoralS care a tuturor materialelor de campanie electoralS care

combini culorifntr-o succesiune €are reproduce drapelul Rom6niei sau al altui stat

Pentru urmatoarele

in cuprinsul articolului 4talin.7 din Legea 370120A4, republicati se prevede ci „sunt interzise

afisele electorale care combini culoriintr-o succesiune care reproduce drapelu[ Rom6niei sau

a[ altui stat”

lgnorAnd complet aceasti dispozilie legalS, Alianla ElectoralS PSD-UNPR-PC , Filiala Cluj a

distribuit gi afisat in Campania electorala pentru alegerea Pregedintelui Rom6niei din 2

noiembrie 2014 pe teritoriul judefului Cluj materiale electorale care combind culorile ro9u,

galben gi albastru si/sau albastru 9i galben, ?ntr-o succesiune care reproduce atAt drapelul

Rom6niei c6t gi drapelul urmitoarelor state: Columbia, Venezuela, Andorra, Ecuador, Ciad,

Republica Moldova, Ucraina.

Vi rugim si observali cd, a5a cum reiese din fotografiile anexate, Alianla Electorali PSD-UNPR-
PC, Filiala Cluj, a incSlcat in mod flagrant dipoziliile previzute de art.41 alin.7 din Legea

37012004.

Pentru aceste motive solicitam admiterea pl6ngerii, a9a cum a fost formulatS.

in drept: art.41. alin.7, art.42 din Legea 37O/20A4

Anexim in probaliune CD care conline fotografiicolor ale materialelor electorale contestate prin

prezenta

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here