Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii  nr. 1.520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Concursul se desfăşoară în două etape după cum urmează:

1)     Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie, în data de 05 mai 2021 ora 10.00;

2)     Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, din strada Clinicilor 3-5 – Amfiteatrul Clinicii Chirurgie I.

Susţinerea publică a proiectului de management va avea loc în data de 13.05.2021, ora 10.00.

Calendarul de desfășurare al concursului:

Data publicării anunțului de concurs: sediul spitalului, site spital, portal posturi.gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății02.04.2021
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs04.05.2021, ora 1000
Data verificării dosarelor05.05.2021
Data afișării rezultatului verificării dosarelor de concurs05.05.2021, ora 1000
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării  dosarelor06.05.2021, ora 1000
Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor07.05.2021, ora 1200
Publicarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management depuse de toţi candidaţii declaraţi admişi în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere07.05.2021
Data susținerii publice a proiectului de management13.05.2021, ora 1000

Data afișării rezultatului probei susținerii publice și evaluării proiectului de management 13.05.2021
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 14.05.2021
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba de susținre a proiectului de management 16.05.2021
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 17.05.2021

La concurs se pot înscrie candidaţi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, din strada Clinicilor nr. 3-5, etaj II, camera 20 până în data de 04 mai 2021, ora 10.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din OMS 1520/2016 ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat (maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând);

l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului, în data de 15.04.2021,  la ora 11.00.

La adresa de e-mail concurs_manager@scjucluj.ro orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management până în data de 11.05.2021 ora 10.00.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi la adresa de e-mail concurs_manager@scjucluj.ro, menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială până la data de 12.05.2021 ora 10.00.

Informaţii suplimentare privind metodologia de desfăşurare a concursului se pot obţine la Serviciul R.U.N.O., telefon: 0264/592.771, int 1223.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului:

a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;

c) managementul calităţii serviciilor medicale;

d) managementul resurselor umane;

e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here