D.G.R.F.P. Cluj Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, a fost publicat Ordinul comun al ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi continutului unor formulare.

Contribuabilul persoanã juridicã sau persoanã fizicã, care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, poate solicita restituirea acesteia, actualizata cu indicele preturilor de consum, precum  şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal la care este arondat domiciliul fiscal al contribuabilului.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire . Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a O.G. nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

La cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a).actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

b).documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule , a taxei pe poluare pe autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

In situatia in care persoana fizica sau juridica ce solicită restituirea  nu deține documentul care atestã plata, verificarea platii acesteia se efectueazã de organul fiscal competent pe baza unei cereri  depuse de contribuabil.

c).copia cărtii de identitate a vehiculului şi a certificatul de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

În cazul autovehiculelor care fac/au făcut obiectul contractelor de leasing, cererea de restituire se depune de contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, la care anexează documentele mentionate mai sus , în copii conforme cu originalul, pe baza propriei declaraţii

Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea acestora şi certificarea lor „conform cu originalul” pe copiile care rămân la organul fiscal competent.

Documentele în original  reprezenând cartea de identitate a vehiculului şi  certificatul de înmatriculare , anexate la cerere de contribuabil se  remit acestuia, odată cu comunicarea deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor.

Termenul de solutionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozitiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrarii cererii de restituire la organul fiscal competent si se poate prelungi la solicitarea de catre organul fiscal de informatii suplimentare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here