Milionarul Dorin Bob a cumpărat un portofoliu de proprietăți de la Banca Italo Romena printre care se numără și două construcții care au pătat fața Clujului de-a lungul timpului: Parking Mărăști și Hotel Cristian. Dacă în cazul hotelului, Dorin Bob a afirmat că dorește să-l transforme radical și să să îl renoveze, în cazul parkingului, dezvoltatorul imobiliar a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută când s-a trezit pe cap cu „păduchele” Costică Pocol, care, în baza unor acte ce miros a fals, deține 47 de locuri de parcare în imobil. 

Suspect este faptul că documentele care l-au făcut pe Costică Pocol proprietarul ultimului etaj al parkingului și a altor două locuri de parcare de la etajul II au fost semnate între anii 2006 și 2008, însă au fost autentificate la notar numai în anul 2012, când Parking Mărăști SRL era pe butuci și Pocol a ajuns la cârma societății, după ce ceilalți asociați s-au retras. 

La data de 1 august 2006 a fost semnat un protocol încheiat între Agromarasti SA, reprezentată prin Costică Pocol, Center Star SRL, reprezentată prin Mariana Suhani și Parking Marasti SRL, reprezentată prin Simona Ionescu, prin care părțile au convenit că sunt de acord să alipească viitoarea construcție de imobilul construit de Agromarasti SA și Center Star SRL, cu toate că începuseră deja construcțiile pentru parking. Tot atunci, cele trei societăți au convenit ca după ce Parking Marasti SRL va obține autorizația de construire să întocmească un alt protocol convenție în care să stabilească drepturile și obligațiile fiecărei părți. 

A urmat un nou protocol convenție, semnat în iunie 2007, prin care cele trei firme stabileau dreptul de  servitute de trecere auto și pietonală. Astfel, Agromarasti SA,  Center Star SRL și Parking Marasti SRL au convenit să creeze culoare de comunicare între parking, piața agromărăști și centrul comercial la toate nivelele celor două construcții.  

La data de 1 mai 2008, după ce parkingul a fost recepționat, a fost semnată o nouă convenție între Center Star SRL și Parking Marasti SRL prin care cele două societăți au stabilit că accesul la parcări, precum și din subsolul, parterul și etajele 1 și 2 ale imobilului aflat în proprietatea Parking Marasti SRL înspre complexul comercial al Pieței Agroalimentare Mărăști,  se poate realiza numai prin deschiderea de către Center Star SRL a unor căi de acces, care se puteau realiza doar prin desființarea unor spații comerciale din proprietatea acesteia. Astfel Parking Marasti SRL a închiriat de la Center Star SRL o suprafață de 50 de metri pătrați, începând cu 1 noiembrie 2008, pe întreaga durată de existență a construcției.  La sfârșitul anului 2008, Mircea Chertes, Teofil Tripon și Costică Pocol, asociații de la acea vreme ai Parking Mărăști SRL, emiteau o hotărâre semnată pe genunchi în urma ședinței Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) prin care stabileau că asociații, administratorii și directorul executiv vor beneficia gratuit de câte un loc de parcare pentru fiecare și stabileau că convenția încheiată la data de 1 mai 2008 cu privire la închirierea suprafeței de 50 de metri pătrați, transformați în cale de acces auto și pietonal, să fie valabilă până la redresarea financiară a Parking Mărăști SRL

Pocol și-a făcut cadou 45 de locuri de parcare

Patru ani mai târziu, în 2012 era semnat un nou document prin care cele trei societăți comerciale hotărau că Agromărăști SA și Center Star SRL, vor beneficia, cu titlu gratuit, pe toată durata existenței construcţiilor, de folosirea a 45 locuri de parcare la terasa parkingului, precum şi de 2 locuri de parcare la etajul II, primul nivel (înaintea barierelor de acces). Cum cei care au reprezentat societățile au Costică Pocol și soția acestuia, Simona Ionescu. Astfel, putem spune că cei doi și-au asigurat locurile de parcare printr-un act extrem de favorabil, în detrimentul Parking Mărăști SRL care era deja cu un picior în groapă. Documentul a fost autentificat imediat, odată cu documentele semnate între anii 2006-2008, ca nu cumva să apară vreo problemă. 

La finalul anului 2013 Parking Mărăști SRL a intrat în insolvență, iar falimentul a fost declarat în martie 2014.

Emil Gros a făcut-o lată  

În perioada în care societatea se afla în insolvență, și a fost executat de Banca Italo Romena, Costică Pocol a demarat procedura de întăbulare a locurilor de parcare pe care și le-a aranjat prin semnarea convenției. Emil Gros a fost cel care s-a ocupat de dosarul de insolvență al Parking Mărăști SRL, însă nu și-a bătut prea mult capul cu astfel de probleme, cu toate că trebuia să reprezinte în instanță interesele societății aflate în insolvență procesul, a fost pierdut și Pocol avut calea liberă, în baza unor documente apărute din neant. 

Cu toate că Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Cluj nu a vrut să recunoască actele semnate pe genunchi, apărute ca prin minune, și să înscrie în cartea funciară cele 47 de locuri de parcare deținute de Costică Pocol, Judecătoria Cluj-Napoca a emis o sentință prin care a decis că Pocol le poate întăbula fără probleme. 

„Respinge excepția lipsei de interes invocată de intervenienta intimată Immobiliare Italo Romena S.R.L. Admite plângerea împotriva încheierii de carte funciară formulată de petenta AGROMĂRĂŞTI” S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, b-ul. 21 Decembrie 1989, nr. 131-135, jud. Cluj, în contradictoriu cu intervenienta intimată Immobiliare Italo Romena S.R.L., cu sediul în București, sector 2, Gara Herăstrău nr.2-4, et.7 și în consecință: Desființează Încheierea nr. 80633/2019 pronunţată în dosar nr. 80633/02.05.2019 de către O.C.P.I. Cluj de respingere a cererii de reexaminare şi dispune notarea în Cartea funciară nr. 250453-C1 Cluj Napoca, nr. cad. 8798/C, a Sentinţei Civile nr. 859/2018 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 2625/A/2018 şi irevocabilă prin neformularea recursului.”, se arată în soluția pe scurt pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca. 

Escrocheriile lui Pocol au trecut neobservate de instanțele clujene

În motivarea deciziei, inbstanța a arătat următoarele: „este evident că petenta, căreia i-a fost respinsă cererea de notare în cartea funciară se încadrează în sfera persoanelor interesate să formuleze plângere. Pe de altă parte, indeniabil, petenta a obţinut prin Sentinţa civilă nr. 859/2018, pronunţată în data de 7 februarie 2018 de către Judecătoria Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2625/A/2018, din data de 29 noiembrie 2018, pronunţată de Tribunalul Cluj, în dosar nr. 19300/211/2017 şi irevocabilă prin neformularea recursului, cu titlu definitiv, respectarea unor drepturi de folosinţă, respectiv de trecere în legătură cu un imobil care are destinaţia de parking, corelativ cu instituirea unor obligaţii în sarcina titularului aceluiaşi imobil, înscris în cartea funciară. Așadar, petenta este titulara unui drept și în această calitate justifică un interes născut şi actual în a proteja acest drept . 

În consecință, excepția lipsei de interes a petentei, invocată de intimată prin întâmpinare apare ca neîntemeiată, instanța urmând să o respingă pe acest considerent. Este de menționat că încheierea de carte funciară are caracter necontencios, iar nu contencios, deoarece registratorul de carte funciară nu tranşează vreun litigiu şi nici nu stabileşte existenţa sau inexistenţa unui drept potrivnic în contradictoriu cu altă persoană, ci numai verifică, în mod preventiv, respectiv în scopul salvgardării ordinii publice şi a drepturilor ori intereselor legitime ale terţilor, condiţiile de validitate, de fond şi de formă, ale actului sau faptului juridic în temeiul căruia se solicită înscrierea. Reține instanța că, notarea în cartea funciară are drept scop informarea terților cu privire la existența unor fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilul înscris în cartea funciară (îndeplinind așadar o funcție de opozabilitate), fără a restrânge însă dreptul proprietarului tabular de a-și exercita toate atributele dreptului de proprietate. (…) Pentru a fi admisibilă efectuarea unei notări, trebuie să existe o legătură între faptul sau raportul juridic ce se solicită a fi notat şi imobilul în legătură cu care se solicită efectuarea notării. Apreciază instanța că, prin notare se atrage atenţia terţelor persoane despre existenţa unor aspecte care ar putea influenţa situaţia juridică a imobilului înscris în c.f. De altfel, raţiunea art. 903 pct. 3 Cod civil, este tocmai de a ocroti terţii care ar contracta cu titularul de carte funciară şi ar trebui să cunoască situaţia juridică deplină şi concretă a imobilului, a acelor împrejurări care ar greva folosinţa exclusivă a imobilului şi s-ar răsfrânge şi asupra actelor juridice pe care ei ar dori să le încheie. Aşadar, este necesar ca existenţa unor obligaţii stabilite printr-o hotărâre judecătorească, care afectează dreptul de proprietate asupra unui imobil înscris în cartea funciară, şi care se transmit de drept prin efectul legii oricărui dobânditor subsecvent, să poată să fie cunoscute de către viitori terţi interesaţi de acesta. Prin prisma acestor considerente, plângerea împotriva Încheierii nr. 80633/2019 pronunţată în dosar nr. 80633/02.05.2019 de către O.C.P.I. Cluj prin care s-a respins a cererea de reexaminare împotriva Încheierii de carte funciară nr. 52964/2019 pronunţată în dosar nr.52964/21.03.2019 de către O.C.P.I. Cluj prin care s-a respins cererea de notare formulată de petentă, apare ca întemeiată, astfel că instanţa o va admite şi pe cale de consecinţă va desființa Încheierea nr. 80633/2019 pronunţată în dosar nr. 80633/02.05.2019 de către O.C.P.I. Cluj de respingere a cererii de reexaminare şi va dispune notarea în Cartea funciară nr. 250453-C1 Cluj Napoca, nr. cad. 8798/C, a Sentinţei Civile nr. 859/2018 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 2625/A/2018 şi irevocabilă prin neformularea recursului.”

Accesul auto și pietonal se face către ceva ce nu ar trebui să existe

În 2021, milionarul Dorin Bob a cumpărat un portofoliu de proprietăți de la Banca Italo Romena printre care se numără Parking Mărăști și Hotel Cristian. Astfel, dezvoltatorul imobiliar a constatat cu stupoare că Pocol deține ultimul etaj din parkingul pe care l-a achiziționat. Problema majoră este că Pocol a obținut acele locuri de parcare în baza unor documente apărute de nicăieri și pe lângă acest aspect, Dorin Bob trebuie să achite chiria către Center Star SRL pentru cei 50 de metri pătrați ce servesc drept căi de acces auto și pietonale, chirie ce va trebui plătită pe toată durata de existență a construcției. Mai mult, există contracte semnate cu alte societăți comerciale pe o perioadă determinată de timp, iar dacă căile de acces vor fi desființate, Dorin Bob ar trebui să scoată din buzunare sume colosale pentru despăgubiri. O altă problemă care apare pe marginea acestui subiect este modul în care este asigurat accesul auto și pietonal. Mai exact, accesul auto și pietonal se face către o clădire ilegală pe care Primăria Cluj-Napoca trebuie să o demoleze. Costică Pocol este obligat de judecători clujeni printr-o decizie definitivă să demoleze etajul 4 din Piața Mărăști unde este amenajată o sală de fitness și SPA. Potrivit deciziei instanței, dacă până la finele anului trecut autorul construcțiilor ilegale desființează lucrările, trebuie să intervină primăria. Legea prevede ca administrația locală să angajeze o firmă de demolări care urmează să fie plătită pentru lucrări din banii proprietarului Pieței Mărăști. 

Cu toate că Emil Boc încearcă să arunce vina pe foștii primari și spune că a făcut tot ce i-a stat în putere în marea problemă din Mărăști, nu a verificat niciodată dacă accesul auto și pietonal este asigurat, dacă suprafața din teren coincide cu suprafața intabulată, să vadă dacă le sunt respectate drepturile proprietarilor, dacă beneficiază de căi de acces auto și pietonal așa cum se arată în CF. 

Cât despre Costică Pocol, când credeam că nimic nu ne mai poate surprinde în cazul artizanului celor mai rușinoase construcții ale orașului de cinci stele, a demonstrat că mai are multe de arătat, garantând acces auto și pietonal pentru ceva ce nu ar fi trebuit să existe. 

Dorin Bob s-a pricopsit și cu Hotel Cristian

Costică Pocol, s-a luptat ani buni să vândă imobilul despre care se vehiculează că ar fi fost construit direct pe trotuar, fără fundație, cu o autorizație de gheretă. Cu toate că primarul Emil Boc a promis în repetate rânduri că va demola construcția, Hotel Cristian a ajuns pe mâinile lui Dorin Bob care promite că îl va transforma radical și va rezolva problema traficului pietonal. Acesta a declarat că încă nu s-a hotărât dacă imobilul își va păstra destinația de hotel, însă ia în calcul realizarea unui aparthotel pentru tinerii care vin la festivaluri în Cluj-Napoca.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here