ANUNŢ DE PARTICIPARE – pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual Activităţi sportive pentru anul 2017

81

1.Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. În şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017 s-a aprobat bugetul judeţului Cluj pentru anul 2017. Având în vedere aprobarea târzie a acestuia precum şi experienţa anilor trecuţi când deşi bugetul a fost aprobat mult mai devreme o parte dintre proiecte depuse nu au fost eligibile întrucât se derulaseră sau erau în curs de derulare în momentul analizării solicitărilor, plenul consiliului judeţean a hotârât reducerea termenului de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă. De asemenea menţionăm că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj;
 • Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 • Ordinul nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, cu modificările şi completările ulterioare
 • G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2017 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2016, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 30/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Judeţul Cluj.

3.Solicitanţii pot fi: structuri sportive recunoscute în condiţiile legii, având sediul în raza teritorial-administrativă a Judeţului Cluj (Certificat de înregistrare Sportivă (CIS)

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: Promovarea sportului de performanţă şi Sportul pentru toţi.

 1. Suma aprobată pentru anul 2017: 1200,00 mii lei
 2. Durata programului: 05 mai – decembrie 2017
 3. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 lit. a) şi d) din Legea nr. 350/2005 şi ţinând cont de faptul că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj, autoritatea contractantă a stabilit ca termenul limită de depunere a documentaţiei să fie de 24.04.2017, ora 1200.
 4. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 25.04.2017, ora 1200-26.04.2017, ora 1400.
 5. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Documentele justificative se depun în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sportiv. Validarea se va face în termen de maxim 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a adresei de  înaintare. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se depune într-un singur exemplar şi va conţine următoarele documente: formularul de solicitare a finanţării nerambursabile (Anexa 1 la Regulament); actul constitutiv – copie; certificatul de identitate sportivă (CIS) – copie; declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea (Anexa 2 la Regulament); declaraţie de imparţialitate (Anexa 3 la Regulament).  Nu se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfăşurare a proiectelor şi nici înlocuirea acestora cu altele.

PREŞEDINTE

ALIN TIŞE

LĂSAȚI UN MESAJ