ANUNŢ DE PARTICIPARE – pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual Fond tineret şi socio-educaţionale pentru anul 2017

128
 1. Autoritatea Contractantă – Consiliul Judeţean Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 109, jud. Cluj, cod fiscal 4288110, tel. 0372/640000, fax 0372/640017 şi e-mail: infopublic@cjcluj.ro.

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. În şedinţa ordinară din data de 31 martie 2017 s-a aprobat bugetul judeţului Cluj pentru anul 2017. Având în vedere aprobarea târzie a acestuia precum şi experienţa anilor trecuţi când deşi bugetul a fost aprobat mult mai devreme o parte dintre proiecte depuse nu au fost eligibile întrucât se derulaseră sau erau în curs de derulare în momentul analizării solicitărilor, plenul consiliului judeţean a hotârât reducerea termenului de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă. De asemenea menţionăm că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj;
 • 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct.1 şi pct. 5 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 59/2017 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alienate;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj 31/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

3.Solicitanţii pot fi: asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: programele/proiecte de/pentru tineret şi/sau socio educaţionale care se încadrează în cel puţin unul dintre următoarele domenii: dezvoltarea cadrului de cooperare intra şi inter-partenerial comunitar (tineri – mediu privat – autorităţi publice/administrative şi sectoriale):promovarea voluntariatului în rândul tinerilor prin abordări inovative şi creative; dezvoltarea oportunităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber pentru tineri; Dezvoltarea oportunităţilor educaţionale: promovarea iniţiativelor care vizează educaţia civică şi participarea tinerilor la viaţa comunităţii: civism – drepturile şi obligaţiile tinerilor, leadership, dialogul intercultural, combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor, sprijinirea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională pentru tineri, stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; sprijinirea participării tinerilor la viaţa comunităţii: asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului; sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; stimularea mobilităţii şi a schimburilor de experienţă în rândul tinerilor

 1. Suma aprobată pentru anul 2017: 500,00 mii lei
 2. Durata programului: 05 mai – decembrie 2017
 3. Locul şi data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitanţii vor putea depune Formularul de finanţare la Registratura Consiliului Judeţean Cluj – Calea Dorobanţilor nr.106, Mun. Cluj-Napoca, Cam. 1. În vederea respectării principiilor prevăzute la art. 4 lit. a) şi d) din Legea nr. 350/2005 şi ţinând cont de faptul că beneficiarii finanţărilor nerambursabile promovează imaginea şi activitatea Consiliului Judeţean Cluj, autoritatea contractantă a stabilit ca termenul limită de depunere a documentaţiei să fie de 24.04.2017, ora 1200.
 4. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 25.04.2017, ora 1200-26.04.2017, ora 1400.
 5. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se găseşte pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj – www.cjcluj.ro – Secţiunea Formulare. Solicitările depuse după data menţionată mai sus nu vor fi luate în considerare. La întocmirea cererii se vor avea în vedere acţiuni care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanţare. Decontarea cheltuielilor va fi solicitată în termen de 30 de zile de la data finalizării proiectului. Pentru proiectele a căror perioadă de desfăşurare este luna decembrie decontul se va depune imediat după finalizarea acestora în vederea încadrării în termenele de plată prevăzute în normele metodologice pentru încheierea exerciţiului financiar. Documentaţia de solicitare a  finanţării nerambursabile contă în: formularul de  solicitare a  finanţării nerambursabile – anexa nr. 1 împreună cu anexele 1a-1d; anexa nr. 2 – declaraţia de imparţialitate, anexa nr. 3 – declaraţia pe proprie răspundere, anexa nr. 4 – declaraţie contribuţie proprie; copie după actul constitutiv, statut şi certificatul de înregistrare fiscală sau orice alte acte doveditoare ale dobândirii personalităţii juridice semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”; copia hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică a organizaţiei; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv (după caz). Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanţare. Cererile completate parţial nu vor fi luate în considerare. Fiecare pagină a cererii de finanţare şi a documentelor anexă vor fi semnate şi ştampilate. Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza cererilor primite de la asociaţii, fundaţii etc.. Nu se acceptă modificări ulterioare ale perioadelor de desfăşurare a proiectelor şi nici înlocuirea acestora cu altele.

PREŞEDINTE,

Alin Tişe

LĂSAȚI UN MESAJ