Judecătorii au anulat o licitație organizată greșit de Consiliul Județean. Șapte drumuri din Cluj rămân nemodernizate

343

O licitaţie ce viza reabilitarea a şapte drumuri judeţene din Cluj a fost anulată din cauza greşelii  Consiliului Judeţean de a accepta ofertele nelegale depuse de unele societăţi. Ofertanţii s-au prezentat cu documentaţia incompletă, ba mai mult nu au respectat cerinţele legale prevăzute, iar acest lucru a făcut ca o societate necâştigătoare să ia atitudine şi să acţioneze în instanţă pentru a dovedi că această licitaţie nu a fost luată în serios nici de autoritatea contractantă şi nici de societăţile câştigătoare.

 

În februarie 2017, Consiliul Judeţean Cluj a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) o licitaţie de achiziţie publică pentru modernizarea a şapte loturi de drumuri judeţene ce viza “Servicii de întocmire documentaţii cadastrale de întabulare, studii geotehnice, expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectare şi asistenţă tehnică pentru drumurile judetene din judeţul Cluj, 7 loturi”.

Iniţial, Consililiul Judeţean a declarat admisibile ofertele depuse de 13 societăţi respectiv, Alido Proiect SRL, Damar Consult SRL, NV Construct SRL, Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA, Asocierea SC Evalcons Tech SRL şi SC Routte Construct SRL, DP Consult SA, Rutier Conex XXI SRL, Starcom Exim SRL, Asocierea SC Best Consulting & Design SRL, Search Corporation SRL, DP Cons SRL şi Eurocerad International SRL şi CONSTRUCT SRL.

Printre ofertele care nu au fost declarate câştigătoare a fost cea a societăţii EXPLAN SRL, ce a de pus o contestaţie la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) în luna iunie, pentru anularea raportului privind declararea ofertelor admisibile pentru loturile, 1, 2 şi 6, cerând adoptarea unor măsuri de remediere în ceea ce priveşte documentaţia depusă de societăţile câştigătoare, pe motiv că aceasta nu este completă şi nu respectă normele legale. Deoarece CNSC a respins contestaţia societăţii, aceasta a apelat la instanţă, iar în luna august Curtea de Apel Cluj a luat decizia de a anula licitaţia.

 

Licitaţie câştigată de societăţi ce nu aveau autorizaţiile necesare

Având în vedere specificul contractului şi a solicitărilor din Fişa de Date şi Caietele de Sarcini, ofertanţii au obligaţia să analizeze traseul drumurilor, să identifice reţelele majore din lăţimea drumului şi să asigure că pot realiza lucrările în conformitate cu cerinţele documentaţiei. Astfel documentaţia pentru studiile şi proiectele de specialitate sunt puse în sarcina ofertanţilor câştigători.

Deoarece societăţile câştigătoare nu au deţinut autorizaţiile şi avizele necesare întocmirii unor documentaţii la care s-au angajat, acestea trebuiau să declare subcontractanţi ce se vor ocupa de acest aspect.

Potrivit legii, noţiunea de subcontractant este definită ca fiind: „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop”.

Societatea EXPLAN SRL a contestat ofertele depuse de celelalte societăţi deoarece unele nu au declarat în documentaţia depusă entităţile autorizate subcontractante pentru întocmirea documentaţiei, iar altele deşi au declarat, entităţile s-au dovedit a fi neatestate pentru acest tip de lucrări.

Astfel, pentru lotul 1 şi 2, Alido Proiect SRL, s-a angajat să realizeze o parte din servicii prin alte entităţi dar nu a declarat subcontractorii.

Alte două societăţi ce s-au dovedit a fi incompatibile au fost Damar Consult SRL şi Starcom Exim SRL, care spre deosebire de societatea menţionată mai sus, au declarat entităţile subcontractante pentru lotul 2, dar acestea nu deţineau atestate pentru proiectarea reţelelor electrice şi gaze naturale sau pentru obţinerea avizului de gospodărie a apelor. Mai mult decât atât, cele două au declarat că de documentaţia pentru avizul de gospodărie a apelor se va ocupa un inginer de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri (CFDP), ceea ce contravine prevederilor legale deoarece acesta nu este autorizat pentru acest aspect.

Pentru lotul 6, nici una din societăţile câştigătoare nu a declarat subcontractorii care vor realiza servicii în cadrul contractului.

Având în vedere că ofertele întocmite de societăţi nu au respectat cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire în lipsa autorizaţiilor, acestea nu au atins nivelul calitativ impus prin specificaţiile caietului de sarcini, respectiv legislaţia specifică din domeniu.

 drumuri

Consiliul Judeţean: „Contestaţia a fost făcută prin prisma situaţiei personale a EXPLAN SRL”

CNSC a respins plângerea înaintată de SC EXPLAN deoarece a considerat că cerinţele privind revizuirea rezultatului procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu sunt fondate şi prin urmare societatea nu deţine calitatea de vătămată.

Totodată, Consiliul a susţinut că prin înaintarea acestei plângeri sunt încălcate cerinţele legale întrucât o acţiune de eliminare a tuturor ofertanţilor poziţionaţi pe un loc superior societăţii EXPLAN SRL ar încălca prevederile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi cerinţele stabilite de către autoritatea contractantă. Modul prin care societatea a interpretat cerinţele stabilite a fost considerat eronat şi subiectiv din moment ce toţi ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţia deschisă au perceput în mod corect solicitările din fişa de date şi au înţeles care este obiectul contractului.

În ceea ce priveşte documentaţia pentru studiile şi proiectele de specialitate ce trebuiau efectuate de subcontractorii fără avizele necesare pentru efectuarea acestui tip de documentaţie, Consiliul Judeţean a susţinut că aceste documentaţii vor trebui efectuate doar în cazul în care va exista o solicitare din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Astfel critica societăţii la adresa subcontractanţilor nu reprezintă un criteriu de eliminare a celorlalte din procedura de licitaţie.

De asemenea, contestaţia depusă de SC. EXPLAN SRL. s-a interpretat a fi una făcută prin prisma situaţiei sale personale.

„Societatea contestatoare doreşte interpretarea documentaţiei de atribuire doar prin prisma situaţiei sale persoanle, fapt inadmisibil într-o procedură concurenţială, cu regulile transparent stabilite pentru toţi ofertanţii”, a motivat Consiliul Judeţean.

 

Societăţile căştigătoare au greşit, iar Consiliul Judeţean a susţinut greşeala

Curtea de Apel Cluj a arătat că nici autoritatea contractantă, nici societăţile câştigătoare nu au respectat normele legislative a unei proceduri de licitaţie din moment ofertantele nu au avut documentaţia completă, iar Consiliul Judeţean a omis această cerinţă.

Instanţa a stabilit că propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. Pentru toate acestea cerinţe ofertantul trebuie să demonstreze că personalul nominalizat pentru îndeplinirea contractului este unul potrivit în sensul în care deţine toate avizele şi acordurile necesare.

În ceea ce priveşte omiterea declarării subcontracţanţilor de către societăţi, Curtea de Apel a reţinut că această cerinţă trebuie să fie una obligatorie pentru derularea legală a procedurii de achiziţie, mai ales în măsura în care documentaţia este întocmită de persoane care nu posedă astfel de atestări/autorizaţii.

Totodată, instanţa a arătat că autoritatea contractantă a omis să menţioneze în cuprinsul caietului de sarcini că este necesar ca subcontractanţii să deţină atestatele şi autorizaţiile necesare.

Astfel, procedura de achiziţie publică înaintată de Consiliul Judeţean a încălcat prevederile legale şi prin urmare nu poate da eficienţă pe deplin principiilor transparenţei şi tratamentului egal pentru toţi ofertanţii, deoarece a reuşit să inducă în eroare.

„Admite în parte plângerea formulată de petenta SC E SRL împotriva deciziei nr. 2188/C 10/2394 din 24.08.2017 a CNSC pe care o modifică în sensul că admite contestaţia declarată de petenta SC E SRL şi, în consecinţă, anulează procedura de achiziţie publică iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 173153/14.02.2017. Obligă autoritatea contractantă intimată SC E SRL să plătească petentei SC E SRL suma de 225 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 12.10.2017”, se arată în soluţia pe scurt a Curţii de Apel Cluj.

LĂSAȚI UN MESAJ