Asa cum mentionam si în articolul trecut, din data de 3 martie 2008 a avut loc lansarea de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a primei sesiuni de proiecte pe masurile 121, 123 si 322 a  Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 (PNDR).

Sprijinul prin masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere vizeaza actiunile de îmbunatatire a performantei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie. Investitiile corporale si necorporale au ca obiectiv introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole si forestiere competitive, adapatarea întreprinderilor la noile standarde comunitare, cresterea eficientei economice. O prima etapa în accesarea fondurilor este încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili ai masurii 123. Confom Ghidului solicitantului, din aceasta categorie fac parte persoane fizice autorizate si persoane juridice înregistrate în baza legislatiei din România ca micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, alte întreprinderi care nu se încadreaza la categoria IMM-urilor si care au mai putin de 750 de angajati sau cu o cifra de afaceri care nu depaseste 200 de milioane euro, cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, asociatii familiale si grupuri de producatori.
Achizitii eligibile
Actiunile sprijinite prin masura 123 se aplica la nivelul întregului teritoriu al României si se realizeaza în cadrul întreprinderilor de procesare si marketing a produselor agricole, întreprinderi care proceseaza materii prime incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor piscicole, si care obtin produse incluse în Anexa I. Întreprinderile care nu obtin produse incluse în Anexa I si microîntreprinderile care îsi desfasoara activitatea în domeniul procesarii si marketingului produselor forestiere pot beneficia de ajutor de stat prin schemele nr. XS 13/ 2008, respectiv XS 28/ 2008. Aceste scheme vor fi tratate ulterior.
Un aspect important al realizarii proiectului este ca toate investitiile sa fie identificate si justificate ca necesare în studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ. Investitiile în active corporale vizeaza actiuni de constructii si/ sau modernizari si achizitii. Partea de constructii noi si/ sau modernizari se refera la cladirile utilizate pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna, utilitati, bransamente si la depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross. Obiectul achizitiilor eligibile îl constituie utilajele, instalatiile, echipamentele, aparatele si costurile de instalare a acestora, care se utilizeaza în procesul de productie, precum si mijloacele de transport specializate. Toate acestea trebuie sa fie noi.

Investitiii în active
În ceea ce priveste investitiile în active necorporale, acestea vizeaza actiuni de organizare si implementare a sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt în legatura cu investitiile corporale ale proiectului, achizitii de tehnologii, patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului si software necesar în procesul de productie. Din aceasta categorie mai fac parte si costurile generale legate de întocmirea proiectului (taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, avize si autorizatii necesare implementarii proiectelor, etc.) în limita a maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, în cazul proiectelor care prevad constructii si maxim 3% pentru cele care nu prevad constructii.
 Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile pe aceasta masura este acordata într-un procent de pâna la 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, care nu poate fi mai mica de 5.000 euro. Cuantumul sprijinului nerambursabil si plafoanele sale maxime se diferentiaza dupa cum urmeaza:
– pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii, cuantumul este de 50%, respectiv 40% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, din valoarea totala eligibila a proiectului cu un plafon maxim al sprijinului nerambursabil de 2.000.000 euro pe proiect;
– pentru forme asociative, cuantumul este de 50%, respectiv 40% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, din valoarea totala eligibila a proiectului cu un plafon maxim al sprijinului nerambursabil de 3.000.000 euro pe proiect;
– pentru alte întreprinderi, cuantumul este de 25%, respectiv 20% pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, din valoarea totala eligibila a proiectului cu un plafon maxim al sprijinului nerambursabil de 2.000.000 euro pe proiect.
Este important de cunoscut faptul ca beneficiarii pot solicita prin Cererea de finantare acordarea unui avans în vederea demararii investitiei într-un procent maxim 20% din valoarea eligibila nerambursabila. În vederea acordarii acestui avans, beneficiarul este obligat sa depuna o garantie financiara, eliberata de o institutie financiara-bancara sau nebancara, care sa acopere suma solicitata în avans în procent de 110%. Aceasta se elibereaza numai în cazul în care Agentia de Plati stabileste ca suma cheltuielilor efectuate care corespund valorii finantarii nerambursabile acordate a depasit valoarea avansului.
Acestea fiind cunoscute, putem spune ca o a doua etapa în accesarea fondurilor este îndeplinirea conditiilor minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. Din punct de vedere al proiectului, acesta trebuie sa fie în conformitate cu obiectivul general al masurii si cu cel putin unul dintre obiectivele specifice. Aceasta confomitate se demonstreaza prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economic-financiar, de mediu si siguranta alimentara care vor fi incluse în planul de afaceri al studiul de fezabilitate sau al memoriul justificativ.

Este necesar ca beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului sa dovedeasca o pregatire profesionala în raport cu proiectul si sa prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate al proiectului. De asemenea, beneficiarul, ca societate, sa nu fie în dificultate în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 244/01.10.2004, sa declare ca asigura co-finantarea investitiei si sa prezinte dovada ca va obtine toate avizele si acordurile necesare implementarii proiectului si derularii activitatii si ca detine cota la nivelul investitiei în cazul produselor agricole cu cota de procesare.
Durata de executia a proiectului finantat conform Contractului de finantare este de maxim  2 ani pentru proiectele ce includ achizitii si/ sau adapatarea la standarde si de maxim 3 ani pentru cele ce prevad constructii.

Dan Apostol – Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – Partenera RGIC Consultanta SRL – Bucuresti. Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 69, la telefon 0722.362.726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.