Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/99/1991, CIF RO 199940

In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 31.05.2021 ora 09:00, respectiv 01.06.2021, la aceeasi ora (in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.05.2021 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale, cu urmatoarea 

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
  2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
  4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.
  5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
  6. Aprobarea datei de 17.06.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  7. Aprobarea datei de 16.06.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  8. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul  sau  mai  multi  actionari  care detin,  individual  sau  impreuna cel  putin  5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actrionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de 17.05.2021. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 17.05.2021.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro.  Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul  Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 17.05.2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A ACTIONARILOR DIN 31 mai-1 iunie 2021”

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele  de  buletin  de  vot  prin  corespondenta  si  formularele  de  imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro.

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

– pana cel tarziu la data de 27 mai 2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA  A  ACTIONARILOR  DIN  31 mai-1 iunie 2021”;  

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat  mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului  de  prezenta  si  vot  precum  si  la  numaratoarea  voturilor  in  Adunarea  Generala Ordinara a Actionarilor. 

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

–    pana cel tarziu la data de 27 mai 2021, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa   in   clar   si   cu   majuscule   “PENTRU   ADUNAREA   GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31 mai-1 iunie 2021”;

De    asemenea,    imputernicirile    se    pot    transmite    prin    e-mail,    la    adresa unireacluj@gmail.com

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31 mai-1 iunie 2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si  Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii UNIREA SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.unirea-cluj.ro incepand cu data de 29.04.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

BENE DANIEL

ANEXA

LA CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR SOCIETATII UNIREA SA PENTRU DATA DE 31 MAI 2021, RESPECTIV 01 IUNIE 2021.

Subsemnatul BENE DANIEL, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a Societății Unirea SA, declar că documentul (convocarea Adunării Generale a Asociaților Societății Unirea SA) conține 7314 de caractere cu spații.

Presedinte al Consiliului de Administratie

BENE DANIEL

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here