CSM isi fluturs Codul la nasul lui Ponta

In situatia in care membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu s-au putut intruni pentru a rezolva numirea unui ministru al Justitiei, membrii aceluiasi for sustin cs noul cod de procedurs civils nu va intra in vigoare, asa cum era anuntat, la 1 septembrie. Membrii CSM amsns pentru o dats nestabilits intrarea in vigoare a noului cod de procedurs pentru cs nu exists bani in sistem. Astfel, CSM-stii vor bani de la Guvern pentru a-i investi in programe si achizitii, inss acest lucru nu va rezolva problemele din instante.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii incearcs ss forteze msna Guvernului Ponta prin intsrzierea intrsrii in vigoarea a noului cod de procedurs civils dacs institutia nu va primi fonduri bugetare pentru “procesul de implementare” la nivelul instantelor din tars. In loc ss gsndeascs si ss investeascs fonduri intr-un proiect pe termen lung prin care ar putea face mai atrsgstoare profesia de judecstor, membrii CSM vor ss investeascs in “fursecuri”, deplassri si diurne pentru cei care vor face un tur al instantelor din tars si care vor asigura “procesul de implementare”.
„Consiliul Superior al Magistraturii reaminteşte cs Memorandumul aprobat in şedinţa guvernului din data de 13 iunie 2012, referitor la «Suplimentarea bugetului alocat Ministerului Justiţiei pentru anul 2012 şi a numsrului maxim de posturi aprobat pentru aceasts instituţie, in vederea implementsrii noului Cod de procedurs civils, asigurarea finanţsrii unor posturi pentru Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi susţinerea in dezvoltarea şi adaptarea infrastructurii instanţelor judecstoreşti la noile cerinţe determinate de impactul noilor coduri», care, in fapt, viza finanţarea posturilor existente in sistem (vacante şi nefinanţate), nu s-a finalizat printr-o rectificare bugetars. In aceste condiţii, a lipsei unei minime finanţsri a instanţelor judecstoreşti, acestea nu vor putea pune in aplicare Codul de procedurs civils la data de 1 septembrie 2012”, se arats in comunicatul institutiei. Totodats, CSM propune rediscutarea, cu toţi factorii responsabili, in termeni realişti, a calendarului de implementare a Noului Cod, astfel incst demersul ss fie sustenabil din perspectiva necesarului de resurse umane şi infrastructurs cerute de aplicarea prevederile noului cod.
„In ceea ce priveşte solicitarea Ministerului Justiţiei de a contribui la intocmirea Memorandumului de informare asupra stadiului pregstirii implementsrii noului Cod de procedura civils, cu rezerva exprimats anterior, referitoare la data intrsrii in vigoare a Codului de procedurs civils in intregul ssu, CSM a comunicat o serie de precizsri”, se menţioneazs in comunicatul CSM.
Astfel, CSM considers cs, sub aspect legislativ, pentru ca intrarea in vigoare a Codului de Procedurs Civils ss nu determine dificultsţi majore pentru instanţele chemate ss il aplice, se impune fie amsnarea de la aplicare a unora dintre prevederi, reglementarea unor situaţii tranzitorii sau instituirea unor derogsri in privinţa unora dintre dispoziţiile procedurale, fie chiar modificarea unor alte acte normative a csror aplicare determins o incsrcsturs importants in activitatea unor instanţe.

Modificarea legislatiei electorale

„Avsnd in vedere incsrcstura mare pe judecstor, respectiv grefier, la nivelul instanţelor de fond, apreciem cs se impune degrevarea acestora de procedura scriss corespunzstoare csii de atac, procedurs care urmeazs a se desfsşura la instanţa a csrei hotsrsre se atacs. In acest sens, propunem instituirea unor norme tranzitorii care ss prevads ca in intervalul urmstor (2 – 3 ani), procedura scriss in ceea ce priveşte csile de atac ss fie de competenţa instanţei de control judiciar. Aceasts mssurs are in vedere imprejurarea cs intr-un termen de 2 – 3 ani pe rolul instanţelor nu se vor mai regssi cereri care ss fie judecate in raport de prevederile actualului Cod de procedurs civils. Preluarea procedurii scrise de cstre instanţa de control judiciar reprezints o soluţie şi pentru evitarea inconvenientelor care ţin de desfsşurarea acesteia la instanţa de fond a csrei hotsrsre este atacats”, propune CSM.
Consiliul susţine, de asemenea, necesitatea degrevsrii Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) de soluţionarea recursurilor impotriva hotsrsrilor privind apsrarea drepturilor nepatrimoniale. „Avsnd inss in vedere necesitatea stringents de degrevare a instanţei supreme, care se confrunts de o lungs perioads de timp cu un volum ridicat de activitate, propunem mutarea competenţei de soluţionare a acestor tipuri de cauze de la tribunal la judecstorie, astfel incst competents a soluţiona recursul ss devins curtea de apel, in locul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, se arats in documentul cu propunerile CSM.
CSM mai propune, printre altele, modificarea legislaţiei in materie electorals, in sensul arhivsrii buletinelor de vot de cstre alte instituţii publice decst instanţele, pentru eliberarea spaţiilor de depozitare ale acestora.
In acelaşi document, se propune modificarea statutului asistenţilor judiciari şi alocarea posturilor corespunzstoare pentru posturi de judecstori la instanţele la care aceştia funcţioneazs, precum şi schimbarea competenţei teritoriale in cazul contravenţiilor referitoare la neplata rovinietei la instanţa de domiciliu a contravenientului, mssurs care, potrivit CSM, ar asigura dispersarea la nivel naţional a cauzelor cu acest obiect.
Toate propunerile CSM, inclusiv cea de amsnare a termenului de intrare in vigoare a Codului Civil, se regssesc intr-un document semnat de preşedintele Consiliului, Alina Ghica, şi trimis premierului Victor Ponta, care este şi ministru interimar al Justiţiei.

Cum se “implementeazs” in CSM
Conform sefului CSM, Alina Ghica, Consiliul si-a asumat deja obligatia de a pregsti magistratii pentru cunoasterea noilor prevederi civile. “Consiliul Superior al Magistraturii şi-a asumat obligaţia de a pregsti magistraţii pentru intrarea in vigoare a noului Cod de procedurs civils prin cursuri la Institutul Superior al Magistraturii, care reprezints o activitate curents şi un efort susţinut. Temerile legate de pregstirea resurselor umane nu sunt justificate, sistemul judiciar nu va intra in colaps. Consider cs in rsndul magistraţilor ar trebui ss recrutsm mai bine pe criterii de calitate decst de cantitate”, considers judecstorul Ghica.


Codul de doua secole

Codul de procedura civils a fost decretat la 9 septembrie 1865, promulgat la 11 septembrie 1865 si pus in aplicare la 1 decembrie 1865. El s-a aplicat initial numai pe teritoriul vechilor principate, iar dups 1918 s-a extins pe intregul teritoriu al tarii prin Decretul nr. 3406 din 1 octombrie 1938 si Legile nr. 39 din 23 iunie 1943 si nr. 260 aprilie 1945. Acest cod a suferit numeroase modificsri, cele mai importante prin Decretul nr. 1228 din 15 mai 1900, republicat in M.Of. nr. 45 din 24 feb. 1948, prin trei legi de accelerarea judecstii: din 19 mai 1925, 11 iulie 1929 si 23 iunie 1943, prin Legea nr. 59 din 23 iulie 1993, publicats in Monitorul Oficial nr. 177 din 26 iulie 1993.

Razvan Robu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here