Dupa cum am promis în articolul trecut, vom continua prezentarea Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, accesabil prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007-2013 (PNDR). Am ales sa prezentam separat Axa 3 a PNDR, cea care vizeaza calitatea vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale datorita faptului ca investitiile vizate încurajeaza activitatile non-agricole si turistice ce se desfasoara în spatiul rural si, nu în ultimul rând, datorita interesului manifestat de public.

Faptul ca în spatiul rural traieste aproape 50% din populatia României si ca în prezent functiile economice ale acestei zone depind, aproape în întregime, de existenta activitatilor agricole, impune ca necesitate crearea de locuri de munca alternative si de surse de venituri aditionale din activitati non-agricole. Masurile privind diversificarea economiei rurale care se adreseaza în mod direct beneficiarilor privati sunt 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi si 313 – Încurajarea activitatilor turistice.

În masura 312 sprijinul comunitar se adreseaza mediului de afaceri din spatiul rural, beneficiarii fiind micro-întreprinderile cât si persoanele fizice, neînregistrate ca agenti economici dar care se angajeaza ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata (PFA) si sa functioneze ca micro-întreprindere. Obiectivul general al masurii este de dezvoltare durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, cum ar fi activitati mestesugaresti si traditionale astfel reducându-se gradul de dependenta fata de agricultura. Scopul urmarit este de crestere a numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale, prin crearea de micro-întreprinderi si dezvoltarea celor existente, în special a celor promovate de tineri si femei, cresterea valorii adaugate în activitatile non-agricole si nu în ultimul rând, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala. Actiunile prevazute ca fiind eligible în vederea finantarii se împart în trei categorii: investitii în activitati non-agricole, investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti si traditionale non-agricole si servicii pentru populatia rurala.

Urmarind sprijinirea celor interesati cu informatii necesare accesarii de fonduri în aceasta directie, consideram necesara aprofundarea tematicii actiunilor si operatiunilor eligibile masurii 312. Astfel, categoria investitiilor în activitati non-agricole productive cuprinde industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante, etc.), investitii în activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila), mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje, etc. La categoria investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale, etc.) se înscrie si marketingul acestora cum ar fi deschiderea de mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati. Sectorul serviciilor pentru populatia rurala cuprinde servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, de conectare si difuzare de Internet, de mecanizare, transport, protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor si servicii de reparatii masini, unelte si obiecte casnice. Operatiunile sprijinite pot fi corporale – constructia, modernizarea si/ sau extinderea cladirilor în scop productiv, dotarea aferenta prin achizitionarea de echipamente, utilaje, inclusiv a celor pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili, si necorporale – achizitionarea de software, patente, licente. Intensitatea sprijinului comunitar nerambursabil pentru masura 312 este de maxim 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Ca si marime a grantului acordat acesta nu va depasi 50.000 euro pe proiect pentru PFA, 100.000 euro pe proiect pentru micro-întreprinderi din sectorul transportului rutier si 200.000 euro pe proiect pentru alte micro-întreprinderi.

Turismul rural prezinta un potential deosebit de dezvoltare în România, înscriindu-se în lista de alternative ocupationale pentru forta de munca si de diversificare a activitatilor economice din spatiul rural, fiind de asemenea un factor de stabilizare a populatiei. Dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale, dezvoltare care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca, veniturilor alternative si atractivitatii spatiului rural, sunt obiectivele masurii 313 – Încurajarea activitatilor turistice. Pentru interesati, este importanta cunoasterea conceptului de agroturism, ca activitate specifica si aparte a turismului rural. Agroturismul este o activitatea practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune o îmbinare a activitatii agricole cu serviciile turistice în interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiale a hranei din produsele obtinute în propria gospodarie, cu posibilitatea oferita turistului de a se implica în activitatile gospodaresti.

Vizând cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica, precum si crearea facilitatilor recreationale, masura 313 sprijina patru categorii de investitii, fiecare cu un set de operatiuni eligibile. Prima categorie, cea a investitiilor în infrastructura de primire turistica, vizeaza urmatoarele operatiuni: constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice având pâna la 15 camere – din punct de vedere al nivelului de confort si calitate a serviciilor propuse pentru proiect, cele turistice trebuie sa atinga standardul de calitate de minim 1 margareta, iar restul de minim 3 margarete, racordarea la utilitatile publice si achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibili. Viitorii solicitanti trebuie sa aiba în vedere urmatoarele aspecte: suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica, de orice tip, trebuie sa fie de cel putin 1.000 de metri patrati; în zonele deja dezvoltate din  punct de vedere turistic este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire, iar beneficiarii finantarilor, pentru aceasta prima categorie de investitii, sunt structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere. Cea de-a doua categorie este cea a investitiilor private în activitati recreationale, adica în infrastructura de agrement independenta si dependenta de structura de primire turistica. Ca operatiuni, mentionam spatiile de campare, amenajare de stranduri si piscine, trasee de echitatie, inclusiv prima achizitie de cai în scop turistic (exceptând cei de curse si competitie) si asigurarea adaposturilor acestora. Investitiile în infrastructura la scara mica, mai exact centre de informare, amenajare de marcaje turistice si înfiintare de trasee tematice reprezinta a treia categorie, a patra vizând dezvoltarea si/ sau marketing-ul serviciilor turistice legate de spatiul rural.

Pentru toate cele patru categorii de investitii, ca si cheltuieli eligibile mentionam achizitia de utilaje, echipamente, software chiar si în leasing, costurile de instalare si montaj. În cazul acestei masuri, intensitatea maxima a sprijinului si a grantului din totalul costurilor eligibile sunt diferite în functie de tipul investitiei. Investitiile în interes public negeneratoare de profit beneficiaza de un sprijin de pâna la 100%, iar plafonul maxim al costului total eligibil pe proiect nu poate depasi 300.000 euro. Proiectele generatoare de profit beneficiaza de un sprijin de pâna la 70%, iar plafonul maxim al costului total eligibil pe proiect nu poate depasi 600.000 euro.

Cele doua masuri prezinta o serie de aspecte comune în ceea ce priveste criteriile de selectie a proiectelor – nu s-a beneficiat de fonduri comunitare în ultimii 3 ani, crearea de minim 1 loc de munca la 25.000 euro investiti, eligibilitatea beneficiarilor – dovada detinerii sau angajamentul dobândirii de aptitudini necesare managementului investitiei si complementaritatea cu alte programe operationale – în cazul ambelor masuri cu Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, activitati de orientare, consiliere si training în domeniul antreprenorial si non-agricol acordat locuitorilor din spatiul rural. În ceea ce priveste cheltuielile sunt considerate eligibile – costurile generale de întocmire a proiectului (taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor stabilite prin legislatia nationala, achizitia de patente si licente, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, în limita a 5%) si neeligibile – contributia în natura, achizitionarea de teren sau cladiri.

Dan Apostol – Asociat la firma de consultanta MURESAN DRAGOS APOSTOL srl – Partenera RGIC Consultanta SRL – Bucuresti Pentru detalii va puteti adresa la sediul firmei din Cluj-Napoca, Str. Decebal nr.69, la telefon 0722362726 sau prin e-mail, la adresa: office@mmda.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

V─â rug─âm s─â introduce╚Ťi comentariul dvs.!
Introduce╚Ťi aici numele dvs.