Lucian Naș, fostul director general administrativ al USAMV Cluj, aduce grave acuzații rectorului Cornel Cătoi care, dacă se vor confirma de către organele abilitate, îl vor conduce pe Cătoi direct la pușcărie.

Sesizare 

Prin care vă solicit investigarea următoarelor nereguli şi abuzuri efectuate de ordonatorul de credite al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterniară din Cluj-Napoca, cu privire la bunuri din patrimoniul universităţii/Statului Român şi privind utilizarea frauduloasă a fondurilor publice şi europene alocate. Menţionez faptul în perioada 2017 – 2021 am deţinut funcţia de Director General Administrativ al USAMV ClujNapoca

Vă solicit ca în regim de urgenţă să luaţi toate măsurile legale ce se impun pentru investigarea, controlul, identificarea neregularităţilor, recuperarea prejudiciilor şi prevenirea generării unor prejudicii suplimentare, cu privire la următoarele activităţi frauduloase efectuate de către ordonatorul de credite, rectorul institutiei şi managerul de proiect dl. Prof. dr. Cornel Cătoi: 

1. Modalitatea defectuoasă şi frauduloasă de angajare şi decontare din bugetul USAMV Cluj- Napoca a unor sume nejustificate din cadrul proiectul „Modernizarea infrastructurii educationale universitare de nutritie si patologie animala a USAMV Cluj-Napoca la JUCU” şi de alocare a resurselor bugetare pentru realizarea acestui proiect, 

2. Demolarea nelegală (in perioada mai-septembrie 2023), cu ocazia derulării proiectului, a unor imobile aflate în Domeniul Public al Statului Roman, fără întocmirea documentaţiilor necesare pentru aprobarea scoaterii din Domeniul Public al Statului si fără a se parcuge procedura legala privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor aflate in domeniul public al statului, la data demolării imobilelor (in perioada mai-septembrie 2023) acestea aflându-se in Domeniul Public al Statului Roman si administrarea USAMV Cluj-Napoca. Cladirile demolate sunt identificate în CF 60828 C1, C2, C3, C4, C5, C7 C8, C9, C11, C12, C13, C15, C17, C18 si se află şi la această dată incluse in inventarul bunurilor din domeniul public. Ca şi un exemplu, fără a mă limita la acestea, pentru clădirile deja demolate faptic Cod MFP domeniu public 117236 – construcţia C2 și cod 117215 MFP domeniu public – construcția C10. 

3. Utilizarea nelegală a fondurilor publice cu nerespectarea normelor privind achizitiile publice şi privind decontarea din buget pentru proiectul „Modernizare Infrastructurii educaţionale universitare de nutriţie şi patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la JUCU” prin atribuirea iniţială a unui contract de execuţie de lucrari către asocierea TCI Contractor General şi K&K Studio de Proiectare, pentru suma de 28.919.522,19 lei având ca obiect realizarea de proiectare şi execuţie a unui numar de 9 construcţii, urmată de „mascarea” majorarii preţului prin modificarea nelegală a obiectului contractului rezultând un numar de 4 construcţii. 

Procedura de licitaţie publică a fost initial finalizată prin anunțul de atribuire nr. CAN1066743/20.11.2021. Ulterior, în urma modificărilor solicitate de către USAMV Cluj- Napoca, a rezultat o nouă atribuire in SICAP, cu numărul CAN1066743/10.10.2023. De menţionat acea licitație publică a avut două anunțuri de atribuire, doar unul regăsindu- se în acest moment în SICAP. 

Anterior atribuirii din data de 10.10.2023 la fața locului au fost efecutate lucrări, inclusiv de demolare a clădirilor aflate în domeniul public al statului, după cum se poate vede în link-ul  googleamaps.com în luna septembrie, anterior anunțului de atribuire, erau deja demolate. 

Din unele informații pe care le detin, si care pot fi verificate inclusiv prin intermediul organelor de cercetare penală, a fost întocmit actul adiţional nr. 20777/23.08.2023 şi s-a stabilit ca prin contractul deja atribuit vor mai fi realizate doar construcţiile C2, C4, C6 si C10, după ce in prealabil, la data de 28.07.2023 instituţia a aprobat majorarea sumelor aferente acestui contract cu 13.407.824,03 lei valoarea comenzii suplimentare si cu suma de 8.529.702 lei valoarea comenzii suplimentare optionale. Toate aceste modificări, care au avut ca scop mascarea suplimentării fondurilor au fost făcute cu pretextul că au fost identificate alte necesităţi, chiar dacă proiectul de finanţare a fost aprobat pe baza unui studiu de fezabilitate care nu poate fi modificat decat cu respectarea normelor privind achizitiile publice. Acest presupus act nu există la dosarul de achiziţiei, fiind înlocuit ulterior printr-o nouă atribuire. 

Modificarea abuziva a contractului atribuit initial prin reducerea („renunţarea” sau „modificarea”) cu un volum semnificiativ a lucrărilor iniţial contractate (fiind redus la sub jumătate volumul lucrărilor, respectiv au fost „reduse”/eliminate lucrările aferente a 5 din 9 construcţii iniţial prevăzute), fără reducerea corespunzătoare a preţului iniţial. Prin această operaţiune, cu încălcarea prevederilor normelor legale privind achiziţiile publice au fost decontate sume ce nu corespund nici lucrărilor efectuate, nici lucrărilor contractate şi nici ofertei atribuite iniţial, prejudiciind astfel bugetul institutiei si bugetul Uniunii Europene. 

Dupa reducerea fictiva a obiectului iniţial de investiţii finanţat din fonduri publice şi Fondurile Uniunii Europene (conform bugetului şi achiziţiilor deja efectuate) in loc sa se reduce in mod corespunzator pretul, s-a procedat în mod abuziv la chiar majorarea valorii investiţiei la suma de 86.295.601 lei si la majorarea contributiei din bugetul USAMV la suma de 51.974.141,32 lei (faţă de suma bugetata iniţial de 639.410 lei). Această angajare bugetară a fost efectuată fără respectarea normelor privind achiziţiile publice, cu nerespectarea metodologiei aplicabile acestei tipologii de angajări bugetare şi specifice realizării obiectivelor de investiţii, fără întocmirea şi aprobarea indicatorilor tehnico- economici conform normelor legale aplicabile, fără existenţa şi aprobarea şi/sau avizarea corespunzătoare a Notelor de Fundamentare obligatorii de către comisia interministeriala şi/sau instituţiile abilitate, respectiv fără aprobarea/avizarea Ministerului Educatiei, Ministerului de Finanţe, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

La data de 22.02.2023 a fost majorată valoarea investiției la 58.309.092 lei (valoare ce nu 

cuprinde cheltuielile aferente capitolelor 3.6, 3.7, 5.4 din Deviz) astfel angajarea bugetară instituției a fost majorată cu suma de 26.338.552 lei (de la suma inițială de 639.410 lei). Această angajare bugetară a fost efectuată fără respectarea normelor privind achiziţiile publice, cu nerespectarea metodologiei aplicabile acestei tipologii de angajări bugetare şi specifice realizării obiectivelor de investiții, fără întocmirea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform normelor legale aplicabile, fără existenţa şi aprobarea şi/sau avizarea corespunzătoare a Notelor de Fundamentare obligatorii de către comisia interministeriala şi/sau instituţiile abilitate, respectiv fără aprobarea/avizarea Ministerului Educatiei, Ministerului de Finanţe, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

Ulterior, la data de 28.05.2024 a fost majorata din nou valoarea investitiei la suma de 86.295.601 lei şi majorată contribuţia din bugetul instituţiei la suma de 51.974.141,32 lei (faţă de suma iniţială de 639.410 lei). Aceasta majorare a impactului financiar asupra bugetului institutie a fost efectuată fără respectarea normelor privind achiziţiile publice, cu nerespectarea metodologiei aplicabile acestei tipologii de angajări bugetare şi specifice realizării obiectivelor de investiţii, fără întocmirea şi aprobarea indicatorilor tehnico- economici conform normelor legale aplicabile, fără existenţa şi aprobarea şi/sau avizarea corespunzătoare a Notelor de Fundamentare obligatorii de către comisia interministeriala şi/sau instituţiile abilitate, respectiv fără aprobarea/avizarea Ministerului Educatiei, Ministerului de Finanţe, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice. 

Contributia USAMV Cluj-Napoca a fost iniţial aprobată (17.06.2020) ca fiind de 2% (639.410,8 Lei), iar diferenta de 98% urmând a fi finanţată prin Programul Operational Regional Axa prioritara 10, din total valoare estimata initiala de 31.970.540,28 lei. După toate suplimentările care au decurs din solicitările ulterioare ale managerului de proiect, cofinanţarea USAMV Cluj-Napoca a ajuns la suma de 51.974.141,32 lei plus WA, cee ce reprezintă o gravă eroare de management institutional. 

4. Prejudicierea bugetului instituţiei prin pierderea unor finanţări de peste 80.000.000 lei din fonduri nerambursabile, cauzată de nerespectarea condiţiilor contractuale şi de finanţare aferente finanţărilor din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene si de alocarea defectuosa al resurselor administrative existente pentru implementa proiecte strategice. Au fost reziliate de catre Autorităţile de Management mai multe contracte deja atribuite şi semnate privind finanţări nerambursabile din fondurile Uniunii Europe, având ca şi rezultat atǎt pierderea de către instituţie a finanţărilor contractate şi bugetate cât şi prejudicierea bugetelor AM POR şi prejudicierea bugetelor Uniunii Europene ca urmare a re-alocării abuzive a resurselor disponibile precum şi a neutilizării resurselor financiare aferente acestor contracte. Cu titlu de exemplu, indic neimplementarea şi rezilierea următoarelor contracte de finanţare: 

POR/439/1/1/ CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E – CENTRU DE TRANSFER TEHNOLOGIC „CTT- BIOTECH,, Contract de finanțare nr. 4882/12.11.2019 Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 23.861.385,62 lei, Valoarea totală eligibilă a proiectului: 23,395,388.03 lei POR/439/1/1/ Construire centru de transfer tehnologic în nutriție și patologie comparată „COMPAC” Contract de finanțare nr. 5038/20.12.2019, Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 23,148,781.49 lei Valoarea totală eligibilă a proiectului: 22,878,651.49 lei Modernizare infrastructură educațională „Hoia” pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi practice destinate învățământului agricol Contract de finanţare nr. 3241/01.10.2018 – Valoarea totală a obiectivului de investiții: 36.273.297,750 lei.  

5. Pentru toate proiectele indicate anterior, precum şi pentru multe alte „proiecte” pe care actualul rector a sustinut ca intentioneaza să le acceseze si implementeze, au fost angajate cheltuieli substantiale pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi documentatiilor, pentru ca ulterior sa se renunte in mod nejustificat la continuarea demersurilor de accesare si implementare. Suplimentar faţă de proiectele deja menţionate şi pentru care au fost achitate sume considerabile pentru realizarea studiilor, enumăr: Restaurant studenţesc în campus, abator, fermă suine, fermă ovine, reabilitare pavilion zootehnie situate pe Calea Floreşti, Cluj-Napoca. Intrucat au fost angajate si decontate cheltuieli aferente studiilor si documentatiilor aferente unor proiecte in realitate nerealizate, consider ca aceste sume cheltuite in mod abuziv din bugetul institutiei este necesar a fi imputate, conform legii şi recuperate prejudiciile produse. 

6. Va solicit să procedați de urgenţă de asemenea şi la verificarea nerespectării termenelor de implementare şi evaluarea prejudiciilor cauzate bugetului de stat, bugetului instituţiei şi Bugetului Uniunii Europene prin nerespectarea termenelor de implementare aferente celorlalte contracte de finanţare angajate şi neimplementate. 

7. Pentru realizarea acestor activităţi frauduloase în calitate de ordonator de credite, rector al instituţiei şi de manager de proiect, faţă de obligaţiile şi responsabilităţile deţinute în fiecare dintre aceste calităţi, rectorul prof. dr. Cornel Cătoi, a cenzurat şi distorsionat informaţiile comunicate şi/sau prezentate celorlalte departamente şi organisme decizionale colective din cadrul instituţiei. Acesta a organizat şi prezidat şedinţele departamentelor de specialitate şi a forurilor decizionale, fără întocmirea/prezentarea memoriilor şi notelor de fundamentare 

Abo specifice, fără a înainta spre analiză şi fără a prezenta toate informaţiile şi documentele specifice şi necesare adoptării şi/sau implementării acestor operaţiuni şi activităţi. 

8. Vă solicit să procedaţi de urgenţă la verificarea şi controlul aspectelor sesizate, verificarea modalităţii de conducere şi coordonare a activitatilor sesizate, precum şi a modalităţii de urmărire a ducerii la îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine. 

9. Avand in vedere impactul semnificativ (peste 100.000.000 leis) a prejudicierii Bugetului USAMV Cluj-Napoca, a Bugetului de de Stat şi a bugetului Uniunii Europene, precum şi având în vedere activităţile recente desfăşurate cu acelaşi dispret faţă de prevederile legale, solicit să luaţi de urgenţă toate măsurile legale necesare pentru prevenirea propagării şi majorării pagubelor. 

5 COMENTARII

  1. Bravo Lucian! Ai prins curaj! Ia mai spune ce-a făcut Cătoi când tu erai braț la braț cu el în calitate de mare director administrativ al USAMV?…A făcut praf o mașină de teren? Și-a bătut joc de patrimoniul de la ”Șapca verde”, Hoia, Calea Florești, Jucu și Cojocna? Cu ce scop și pe ce bani a cumpărat 65 de ha de vie la Apoldu, Sibiu? De ce se majorau facturile de curent electric pentru chiriașii din spațiile USAMV de la ”Șapca Verde”?….producea cumva USAMV curent electric și ministerul nu știa?!… Hai mai spune că doar din 2016 știi destule! Curaj, că mare sculă pe bascula s-a tot crezut vinitura asta de Cătoi!

  2. Cu ochii injectați de băutură și răutate, Cornel Cătoi a adus USAMV Cluj într-o situație ingrată. Acest individ prefăcut, mincinos, plin de zel, slab pregătit profesional și lipsit de scrupule a reușit în câțiva ani să prejudicieze moral și material comunitatea academică rămânând cel dintâi rector suspendat din funcție printr-o primă hotărâre judecătorească. El a fost și este un fel de ”ciocoi nou” care nu mai prezintă nicio garanție morală pentru funcțiile de conducere.

  3. Când începeți să spuneți de viața personală,caracterul , activitatea în usamv a toți lingăii, slugile și javrele obediente a lui ccătoi? De cei de la MV și celelalte facultăți ! De Peșteanu, Morar , Crecan și ceilalți ticăloși împuțiți ?

  4. Doamne feri sa ii separati pe Cornel de Silvia. Mereu impreuna sa mearga si in acest proiect ( care sper sa se finalizeze cu executare).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.