În conformitate cu Ordinul nr. 4749 din 24 iulie 2020,

Centrul de concurs Școala Primară Panda ,

scoate la concurs următoarele posturi didactice vacante:

EDUCATOARE –  10 posturi

(Programă aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5620/2010)

        Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor va avea loc în data 10 septembrie 2020, orele 09:00-13:00  la sediul Școlii Primare ,,Panda” , str. Fagului, nr.79-81 A, Cluj-Napoca.

         Înscrierea candidaților la concurs are loc în perioada 24.08-04.09.2020, între orele 09,00-15,00, la secretariatul școlii , strada Fagului, nr. 79-81A, Cluj-Napoca. Dosarul de înscriere se va întocmi conform cerințelor prevăzute la Anexa nr.2 din metodologia de organizare și desfășurare a concursului.  

Dosarul de înscriere va cuprinde actele în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității de învățământ: 

 1. Cerere de înscriere – model tipizat la secretariatul grădiniței;
 2. Copie atestat de limba germană sau engleză;
 3. Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
 4. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; (dacă este cazul);
 5. Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 6. Copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 7. Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
 8. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 9. Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 10. Cazier judiciar din care reiese faptul că nu sunt antecedente penale
 11. Adeverință din care să rezulte că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă
 12. Declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşuraţi activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu aţi fost îndepărtat/ă din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Informații suplimentare se pot obține direct la secretariatul școlii sau  tel.   0757 334 664,  e –mail:secretariat1@scoalapanda.ro,  secretariat3@scoalapanda.ro.             

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here